ΚΥΑ για Βαμβάκι 2010

Να ενημερώσουν άμεσα τους συνεταιρισμούς και τους βαμβακοπαραγωγούς της περιοχής τους για την πιστή εφαρμογή της ΚΥΑ για την καλλιέργεια βάμβακος, ζητά με επιστολή του προς τις ΕΑΣ των βαμβακοπαραγωγικών περιοχών της χώρας, ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Γιάννης Τσιφόρος.

Όπως αναφέρει στην επιστολή «Σας στέλνουμε την νέα ΚΥΑ βάμβακος η οποία διαφέρει από την προηγούμενη στα εξής, κυρίως, σημεία:

 1. Άρθρο 4 σημείο 4. Παράδοση του βαμβακιού από τους παραγωγούς μέχρι 31/1/2010.
 2. Άρθρο 7 σε συνδυασμό με το υπόδειγμα της σύμβασης που επισυνάπτεται στο τέλος της απόφασης.
 3. Άρθρο 11 που προβλέπει ελέγχους – ποινές – κυρώσεις. Το άρθρο αυτό είναι πιο λεπτομερές από εκείνο του 2009 και αναφέρεται τόσο στον παραγωγό όσο και στην διακλαδική.
 4. Το υπόδειγμα της σύμβασης που δεν αναφερόταν στην εγκύκλιο του 2009. Η συμμετοχή έχει ως σκοπό να κατοχυρώσει τον παραγωγό».

 

Ολόκληρη η Απόφαση

ΘΕΜΑ: «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού .»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

                                                                                                                                   

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

                                                                                    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

            ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                     ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 29 παραγ. 1 του Ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135/Α/2003).

β. Του άρθρου 22 παραγ. 3 του Ν. 992/79  «Περί οργάνωσης  των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών  και οργανωτικών θεμάτων » (ΦΕΚ 280/Α/79).

γ. Του  άρθρου 1  παραγ. 1,2  και  3  του  Ν.  1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/83) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Νόμου 1440/84 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  Άνθρακος  και  Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70Α) και  το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101/Α/90) .

δ. Των άρθρων 13 έως 29 του Ν. 2637/98 (ΦΕΚ. 200/Α/98) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμής και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» όπως  τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99 (ΦΕΚ. 154/A/99) «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Γεωργίας».

ε. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα»  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (Α΄/98).

ζ. Της αριθμ. 394555/2000 απόφασης των Υπουργείων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και αποκέντρωσης – Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας»  (ΦΕΚ 1324/Β/2000).

η. Της υπ’ αριθμ. 368225/12.6.2001 Απόφασης του  Υπουργού  Γεωργίας «Περί Λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τον τομέα του Βάμβακος» (ΦΕΚ 761/B/2001).

θ. Της υπ’ αριθμ.. 294301/18-06-07 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1042/Β/25-06-07) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης του τίτλου III, των καθεστώτων μη αποσυνδεδεμένης ενίσχυσης του τίτλου IV και του μέτρου χορήγησης πρόσθετης ενίσχυσης για συγκεκριμένους τύπους γεωργίας του άρθρου 69, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/03, καθώς και των ειδικών μέτρων στήριξης για τη συνέχιση και ανάπτυξη των τοπικών εργασιών της γεωργικής παραγωγής στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/06.»

 

ι. Της υπ΄ αριθμ. 316049/24-11-09 Απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη», ΦΕΚ 2401/Β/1-12-2009.

 

2. Τους Κοινοτικούς Κανονισμούς :

α) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής».

β) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου «σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

γ) Καν. (ΕΚ) 1121/2009 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στους τίτλους ΙV και V.

δ) Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1122/2009 της Επιτροπής «Σχετικά με τη θέσπιση διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό, καθώς και λεπτομερείς διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπελοοινικό τομέα.

 

ε)  Καν. (ΕΚ) αριθμ.  637/2008 του Συμβουλίου «περί τροποποιήσεως του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 και την εισαγωγή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού»

 

3. Τις εισηγήσεις των  Διευθύνσεων  Π.Α.Π. Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος  του Υ.Α.Α.Τ. και τη σύμφωνη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

 

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.  

 

 

 

 

 

 

 

αποφασιζουμε 

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται συμπληρωματικά, εφαρμοστικά μέτρα και κυρώσεις σε εκτέλεση των  Καν. (ΕΚ) 73/2009 και 637/2008 του Συμβουλίου και 1121/2009 της Επιτροπής  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και καθορίζονται οι διαδικασίες για τη χορήγηση της ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης (συνδεδεμένη ενίσχυση) για το βαμβάκι  καθώς και για την  παράδοση παραλαβή και εκκόκκιση του σύσπορου βαμβακιού.

 

                                       

    Άρθρο 2

Επιλεξιμότητα γεωργικών γαιών για την παραγωγή βαμβακιού

 

Επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού είναι οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας με τους ακόλουθους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις:

1. Στις περιοχές «NATURA», εφαρμόζονται :

α) η Οδηγία 79/409 του Συμβουλίου «περί της διατηρήσεως αγρίων πτηνών» και  η αρ. 414985/85 ΚΥΑ με την οποία η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με αυτή (ΦΕΚ Β΄ 757) και

β) η Οδηγία 92/43 του Συμβουλίου «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και η απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1289/1998) με την οποία η εθνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με αυτή.

2.  Για τις περιοχές που σύμφωνα με την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ, έχουν καθοριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, σε εφαρμογή της αρ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 519/1997), όπως οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται στις αριθ. 19652/1906/22.07.1999 (ΦΕΚ Β΄ 1575), 20419/2522/07.09.2001 (ΦΕΚ Β΄ 1212) και 24838/1400/Ε103/06.06.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1132) κοινές υπουργικές αποφάσεις, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που αναφέρονται στα επιμέρους Προγράμματα Δράσης τα οποία είναι:

1.    Για το Θεσσαλικό Πεδίο η αριθ. 25638/2905/18.10.2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1422).

2.    Για το Κωπαϊδικό πεδίο η αριθ. 20417/2520/07.09.2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1195).

3.    Για τη λεκάνη του Πηνειού Ν. Ηλείας η αριθ. 20418/2521/07.09.2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1197).  

4.    Για το Αργολικό πεδίο η αριθ. 20416/2519/07.09.2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1196).

5.    Για τον κάμπο Θεσσαλονίκης-Πέλλας-Ημαθίας (συμπεριλαμβανομένου και του Ν. Κιλκίς)  η αριθ. 16175/824/12.04.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 530).

6.    Για τη λεκάνη του Στρυμόνα η αριθ. 50982/2309/11.12.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1894).

7.    Για την πεδιάδα Άρτας-Πρέβεζας η αριθ. 50981/2308/11.12.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1895). 

 

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις σποράς

1. Λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφοκλιματικές συνθήκες των διαφόρων περιοχών της χώρας, της γεωργικής οικονομίας των εν λόγω περιοχών καθώς και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές καλλιέργειας και άρδευσης που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, όλες οι ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρημένες στον κοινοτικό κατάλογο ποικιλιών δύνανται να καλλιεργηθούν στις επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης.

2. Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων βαμβακιού της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου ελάχιστης ποσότητας 10 κιλών ανά εκτάριο,  που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς, δελτίου αποστολής και καρτέλας σπόρου και εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 80.000 φυτών ανά εκτάριο. Προκειμένου να ελεγχθεί η ημερομηνία σποράς λαμβάνονται υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα παραπάνω παραστατικά.

      Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου τιμολογίου ή δελτίου αποστολής, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών,  σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

3. . Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου κάθε έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

 

 

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις βαμβακοπαραγωγών

Οι παραγωγοί βαμβακιού προκειμένου να τύχουν της ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης, υποχρεούνται:

1.            Να υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης που θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και:

 • Το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου
 • Το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης της οποίας ο γεωργός είναι μέλος.

 

2.            Να διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών,  μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας Απόφασης και  με την επιφύλαξη του άρθρου 2 της παρούσας Απόφασης.

3. Να συγκομίζουν ελάχιστη ποσότητα προϊόντος, σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης.

4.  Να παραδίδουν  στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις  το βαμβάκι  που παράγουν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους το αργότερο προκειμένου στη συνέχεια να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης εφόσον τηρούνται και οι λοιπές υποχρεώσεις του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.  

 

 

 

Άρθρο 5

Καλλιεργητικές φροντίδες

Οι παραγωγοί βαμβακιού προκειμένου να τύχουν της ειδικής στρεμματικής ενίσχυσης, υποχρεούνται να διατηρούν τη φυτεία τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως :

–        η κατάλληλη προσπαρτική προετοιμασία του εδάφους

–        η λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος και σύμφωνα με τις αποδεκτές  πρακτικές λίπανσης

–        ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές μεθόδους

–        η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων   και

–        σε περίπτωση άρδευσης η εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων  με χορήγηση των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων νερού που συνιστώνται στα πλαίσια των ειδικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές που αυτά εφαρμόζονται.

 

Άρθρο 6

Προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης

1. Σύμφωνα με το άρθρο 90  του Καν. (ΕΚ) 73/2009  του Συμβουλίου, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 805,6 Ευρώ/εκτάριο  για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.

2. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση, της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.

Η ζώνη παραγωγής ορίζεται σε επίπεδο κοινότητας ( Δημοτικό  Διαμέρισμα).

Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ανά καλλιεργητική ζώνη καθορίζεται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  με βάση το μέσο όρο της πραγματικής  στρεμματικής απόδοσης κάθε ζώνης, μειωμένο  κατά 30%, σύμφωνα με το μηχανογραφικό αρχείο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. της περιόδου 2004-2005 και η οποία αποτελεί το μέσο όρο της 4/τίας 2000/01-2003/04.

Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  αφού προηγουμένως διασταυρωθούν  τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε παραγωγού, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης, κατά ζώνη, ελάχιστης παραγωγής.

Σε  περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται στον παραγωγό η συνδεδεμένη ενίσχυση.

 

Άρθρο 7

Συμβάσεις  αγοραπωλησίας

 Η πώληση του σύσπορου βαμβακιού γίνεται με συμβάσεις αγοραπωλησίας μεταξύ των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων και των παραγωγών, οι οποίες υπογράφονται σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, περιλαμβάνουν δε και τη συμφωνούμενη τιμή. 

 

Άρθρο  8

Υποχρεώσεις εκκοκκιστικών επιχειρήσεων

Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση των ελεγκτικών διαδικασιών και  της καταβολής της ειδικής ενίσχυσης προς τους παραγωγούς, υποχρεούνται:

1. Nα γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την ημερομηνία έναρξης των παραλαβών συσπόρου βαμβακιού δύο (2)  τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

2. Να  αποστέλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω του ηλεκτρονικού του συστήματος τα παρακάτω στοιχεία :

α. στο τέλος των παραλαβών κάθε ημέρας,

–     κατάσταση ημερησίων παραλαβών σύσπορου βαμβακιού ανά γεωργό

–         κατάσταση ημερήσιας παραγωγής εκκοκκισμένου βαμβακιού

 

β. εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μήνα:

–         δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου και σύσπορου βαμβακιού του προηγούμενου μήνα.

–         στοιχεία ποιοτικής κατάταξης εκκοκκισμένου βαμβακιού

–         στοιχεία για το ποσοστό απόδοσης σύσπορου βαμβακιού σε ίνες.

3. Σε περίπτωση αγοράς σύσπορου βαμβακιού  από χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες, να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πριν την εισαγωγή του στο εκκοκκιστήριο.

4. Να τηρούν βιβλίο αποθήκης και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου όπως περιγράφεται στην αρ. 1102586/677/0015/21.10.2007 Υ.Α «Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου των επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται εκκοκκιστήρια – σπορελαιουργεία» καθώς και τα προβλεπόμενα παραστατικά του Κ.Β.Σ.

5.      Να συνεργάζονται με τα κοινοτικά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

 

                                                            Άρθρο 9

Όριο απόδοσης εκκοκκισμένου βαμβακιού

Σε περίπτωση που η απόδοση μιας εκκοκκιστικής επιχείρησης σε εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι μικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η συνολική ποσότητα σύσπορου βαμβακιού που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση δεν λαμβάνεται υπ΄ όψη  στο διασταυρωτικό έλεγχο που εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας, για την κάλυψη της ελάχιστης παραγωγής κατά ζώνη και δεν χορηγείται στους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση από την οποία παράχθηκε το σύσπορο βαμβάκι που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική  επιχείρηση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώνει τους παραγωγούς για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο του 32%.

 

Άρθρο   10

Εγκεκριμένες Διακλαδικές Οργανώσεις Βάμβακος (Δ.Ο.Β.)

1.      Ως Διακλαδική Οργάνωση Βάμβακος (Δ.Ο.Β.) νοείται κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που συγκροτείται από βαμβακοπαραγωγούς και μια τουλάχιστον εκκοκκιστική επιχείρηση, η οποία ασκεί δραστηριότητες όπως:

 • Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά με βάση της πραγματικές ανάγκες της αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.
 • Η σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες.
 • Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας.

 

2.      Κάθε Δ.Ο.Β. εγκρίνεται από  την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική αίτησή της, πριν από τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Η έγκριση χορηγείται εφόσον οι Δ.Ο.Β. :

α) Καλύπτουν επιλέξιμη έκταση, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, τουλάχιστον ίση με διακόσιες χιλιάδες  (200.000)  εκτάρια.

β) Θεσπίζουν κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, που ορίζουν, εκτός των άλλων, τον αριθμό και τα ονόματα των μελών τους, καθώς και τους όρους συμμετοχής και τις εισφορές τους  σύμφωνα με την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία. 

Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ελέγχου των αρμόδιων Υπηρεσιών.

3.      Εάν διαπιστωθεί ότι μια εγκεκριμένη Δ.Ο.Β. δεν πληροί πλέον τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η έγκρισή της ανακαλείται με την ακόλουθη διαδικασία:

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ειδοποιεί τη Δ.Ο.Β για τη διαπίστωση της μη τήρησης των κριτηρίων παρέχοντας σε αυτή τη δυνατότητα αποκατάστασής τους εντός 60 ημερών. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης των κριτηρίων, εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Π.Α.Α.Τ. κοινοποιεί στη Δ.Ο.Β., την πρόθεσή της για ανάκληση της έγκρισης αναφέροντας τους σχετικούς λόγους. Η  Δ.Ο.Β έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις της εντός 20 εργάσιμων ημερών.

4.      Στους παραγωγούς που είναι μέλη εγκεκριμένης Δ.Ο.Β. χορηγείται η ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 6 της παρούσας προσαυξημένη κατά 2 ευρώ ανά επιλέξιμο εκτάριο.

5.      Οι παραγωγοί που είναι μέλη Δ.Ο.Β. της οποίας η έγκριση ανακλήθηκε, στερούνται του δικαιώματος της αυξημένης ενίσχυσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

6.      Η συμμετοχή των βαμβακοπαραγωγών σε εγκεκριμένη Δ.Ο.Β. είναι προαιρετική. Ωστόσο δεν μπορεί ένας βαμβακοπαραγωγός να είναι μέλος σε περισσότερες της μιας Δ.Ο.Β. και υποχρεούται να παραδίδει το βαμβάκι που παράγει σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια οργάνωση.

 

Άρθρο 11

Έλεγχοι- Ποινές, Κυρώσεις

Ως αρμόδιος φορέας ελέγχου και πληρωμών, ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους, στα πλαίσια της παρούσας Απόφασης και των λοιπών Εθνικών και Κοινοτικών διατάξεων, και καθορίζει με σχετικές εγκυκλίους του τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους.

Οι έλεγχοι διενεργούνται:

1. Στον παραγωγό και αφορούν:

–    Διοικητικούς ελέγχους στο σύνολο (100%) των υποβληθεισών αιτήσεων.

–    Επιτόπιους ελέγχους, οι οποίοι διεξάγονται σε ποσοστό 7%   επί του συνόλου των παραγωγών που υποβάλλουν αίτηση  καταβολής ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους.  Στο ποσοστό του 7 % συμπεριλαμβάνονται και οι παραγωγοί που έχουν επιλεχθεί από το μηχανογραφικό δείγμα της Ενιαίας Αποδεσμευμένης Ενίσχυσης.

Με την έναρξη των επιτόπιων ελέγχων κάθε περιόδου τον Ιούνιο, οι εκτάσεις των βαμβακοπαραγωγών ελέγχονται κατά προτεραιότητα προκειμένου να διαπιστωθεί η καλλιέργεια και γενικότερα η τήρηση των όρων της παρούσας.

2. Στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και αφορούν:

 –   Διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο σύνολο των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο   τέλος της εκκοκκιστικής περιόδου για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση.

 –  Διοικητικούς ελέγχους όσον αφορά την τήρηση των όρων  των συμβάσεων όπως έχουν συναφθεί μεταξύ εκκοκκιστικών επιχειρήσεων και παραγωγών.

3. Στη Δ.Ο.Β και αφορούν:

Ειδικούς διοικητικούς έλεγχους οι οποίοι διεξάγονται στις έδρες των Δ.Ο.Β στο 20% των εγκεκριμένων διακλαδικών οργανώσεων βάμβακος για την εξακρίβωση της τήρησης των κριτηρίων για την έγκρισή τους.

Οι ποινές και μειώσεις εφαρμόζονται στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε. και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1122/2009 της Επιτροπής.

 

 

Άρθρο 12

Γενικές Διατάξεις

1. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξουσιοδοτείται, όπως με αποφάσεις του καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

2. Η υπ΄ αριθμ. 42525/22.04.2009 Κ.Υ.Α. «Μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του συσπόρου βαμβακιού»,  καταργείται.

 

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την καλλιεργητική περίοδο 2010.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                           Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                             ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                                                                  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

 

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                           ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2010

Σήμερα  την ……………………………. οι υπογράφοντες:

α) ……………………………………………..,  κάτοικος ………………………………, οδός …………………………………….,  αριθμ. ……………… εκπροσωπώντας  την εκκοκκιστική επιχείρηση : ……………………………………………………………. που έχει έδρα στ……

………………………………………… με Α.Φ.Μ. ……………… αποκαλούμενος στο εξής  αγοραστής   και

β) Ο/Η …………………………………………………………………………………, κάτοικος

……………………………………………….. με  Α.Φ.Μ. ……………………………………

παραγωγός  συσπόρου βάμβακος, αποκαλούμενος στο εξής παραγωγός, συμφωνήσαμε και αποδεχτήκαμε  ανεπιφύλακτα τα εξής:

1.                   Ο παραγωγός  αναλαμβάνει να παραδώσει στον αγοραστή την ποσότητα των …………….. κιλών συσπόρου βάμβακος, προϊόν προερχόμενο από συγκομισθείσα έκταση ………… στρεμμάτων που καλλιέργησε και την οποία δήλωσε στο Ολοκληρωμένο Σ.ύστημα (Ο.Σ.)  τρέχοντος έτους.

2.                   Ο αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει την παραπάνω ποσότητα και να την αγοράσει στην τιμή που θα συμφωνείται για παράδοση στη γεωργική εκμετάλλευση, η οποία και αναφέρεται στο παρακάτω σημείο 8 και αντιστοιχεί στην τυπική ποιότητα, προσαρμόζεται δε ανάλογα με την τελική παραδιδόμενη ποιότητα (σημεία 10 & 11).

3.                  Η  τυπική ποιότητα προσδιορίζεται από τρία στοιχεία:

α) διατήρηση λευκού χρώματος, εξαιτίας μη βροχόπτωσης πριν τη συγκομιδή (προβροχικό),

β) περιεκτικότητα σε ξένες ύλες όχι άνω του 7% και γ) υγρασία όχι μεγαλύτερη από 15%.

4.     Στην περίπτωση παράδοσης του συσπόρου βάμβακος από τον παραγωγό στη θύρα του εκκοκκιστηρίου   φορτωμένο   σε μεταφορικό   μέσο,  συμφωνείται   επί  πλέον   η           πληρωμή

 …………  κατά κιλό.

5.      Οι προσαρμογές αυτής της τιμής αφορούν τις αποκλίσεις μεταξύ της τυπικής ποιότητας και της ποιότητας του παραδιδόμενου βαμβακιού. Η τιμή αγοραπωλησίας είναι ενδεικτική και θα αυξομειώνεται με βάση την ποιότητα συσπόρου βάμβακος που θα παραδοθεί. Η ποιότητα συμφωνείται από κοινού μεταξύ παραγωγού και αγοραστή.

6.    Τα αγροτεμάχια, από τα οποία συγκομίσθηκε το σύσπορο βαμβάκι και δηλώθηκαν στο Ο.Σ. του τρέχοντος έτους, είναι τα εξής:

Νομός Κοινότητα ΚωδικόςΑγροτεμαχίου

(13ψήφιος-Ο.Σ.

Στρέμματα Ποικιλία Αναμενόμενη Απόδοση
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Σύνολο αγροτεμαχίων καιΣτρεμμάτων: —————— ————    

 

7. Ποσότητα συσπόρου βάμβακος προς παράδοση(κιλά):  
8. Συμφωνηθείσα  τιμή για την τυπική ποιότητα (σε €/κιλό):  
9. Ποσότητα που τελικά παραδόθηκε (κιλά):  
10. Διαφορά τιμής λόγω ποιοτικών χαρακτηριστικών  (σε €/κιλό): συν (+)μείον (-)
11. Τελική συμφωνηθείσα πληρωτέα τιμή (σε €/κιλό):  

 

12. Αντίγραφο της δήλωσης Ο.Σ. του τρέχοντος έτους συνυποβάλλεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.

13. Η ανωτέρω πληρωτέα τιμή θα καταβληθεί από τον αγοραστή στον παραγωγό με έκδοση αντιστοίχου τιμολογίου αγοράς – πώλησης και άμεσης πίστωσης στο λογαριασμό του παραγωγού στην Τράπεζα……………….., εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο από ημέρα  παράδοσης στο εκκοκκιστήριο. Μετά την παρέλευση των τριάντα  (30) ημερών και εφόσον δεν πληρωθεί η άνω τελική συμφωνημένη τιμή, ο αγοραστής  καθίσταται υπερήμερος και οφείλει να καταβάλλει στον παραγωγό, χωρίς έγγραφη όχληση, τους αναλογούντες τόκους για το διάστημα πέραν των 30 ημερών και μέχρι την εξόφληση, με επιτόκιο που ισχύει την περίοδο αυτή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

14. Ως αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση και εκδίκαση οποιασδήποτε διαφοράς ή διένεξης που προκύπτει ή απορρέει κατά την εκτέλεση και εφαρμογή των όρων της σύμβασης αυτής, ορίζονται τα δικαστήρια της περιοχής του παραγωγού.

Όλοι οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και είναι υποχρεωτικοί.

Για απόδειξη όλων των παραπάνω όρων συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα από τα οποία ένα (1) έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος και ένα (1) θα κατατεθεί στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Πληρωμών (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) από τον αγοραστή.

Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

Λέσχη ανάγνωσης : Η εκδίκηση της Γαίας

Προς ενημέρωση και όσων φίλων δεν μπόρεσαν να
έλθουν, η μηνιαία συνάντηση της Λέσχης
Ανάγνωσης Οικολογικού Βιβλίου
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26/5, στο Bliss.
Συζητήσαμε το βιβλίο: Η εκδίκηση της Γαίας
του James Lovelock, εκδ. Λιβάνης 2007.

Η θεωρία της Γαίας μας εντυπωσίασε όλους, η
αντίληψη δηλαδή του πλανήτη ως μιας ζωντανής
οντότητας που αυτορυθμίζεται, έτσι ώστε να
διατηρούνται οι ιδανικές συνθήκες για την
ύπαρξη της ζωής. Μας  ανησύχησε ιδιαίτερα η
θέση του Λάβλοκ ότι, εάν η Γαία ξεφύγει από την
τωρινή κατάσταση ισορροπίας, το σύστημα θα
καταφέρει να ισορροπήσει ξανά μόνο σε ένα
αρκετά υψηλότερο θερμοκρασιακό επίπεδο (αν
ισορροπήσει καθόλου), όπου η ύπαρξη του
ανθρώπινου είδους θα είναι αμφίβολη, πέρα από
κάποιες περιοχές κοντά στους πόλους.

Αμφισβητήθηκε όμως πολύ έντονα η εμμονή του
Λάβλοκ υπέρ της πυρηνικής ενέργειας, ως
μέτρου έκτακτης ανάγκης για τη σωτηρία του
πλανήτη. Επίσης, η κριτική του για τη
βιολογική γεωργία, ότι δημιουργεί
περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει,
θεωρήθηκε λανθασμένη, ή μάλλον αληθεύει μόνο
εκεί όπου γίνεται εκτεταμένη εφαρμογή της
βιολογικής κτηνοτροφίας. Εάν ήταν να πάρουμε
έκτακτα μέτρα όπως σε καιρό πολέμου,
αντιτάχθηκε, θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά
άλλα πράγματα, αντί να στραφούμε στα πυρηνικά.
Για παράδειγμα, δραστικές περικοπές στην
κατανάλωση ενέργειας, μαζικές επενδύσεις σε
εναλλακτικές μορφές ενέργειας, ριζική αλλαγή
πολλών συνηθειών, όπως ας πούμε η
υπερκατανάλωση κρέατος.

Επίσης έγινε φανερό ότι συχνά παίρνει θέση αφ΄υψηλού, περίπου ως σύμβουλος μιας
εθνικής κυβέρνησης σωτηρίας της Βρετανίας, ενώ αντίθετα κατακρίνει μέχρι συκοφαντίας
το οικολογικό κίνημα βάσης. Από την άλλη, κάποιες παρατηρήσεις του για τις υπερβολές
και τις απλουστεύσεις του πράσινου καταναλωτισμού είναι εύθετες.

Τέλος, συζητήθηκε το θέμα κατά πόσον οι άνθρωποι χρειάζονται κάποιο είδος
υποβλητικής πίστης, πχ σε μια ζωντανή Γαία, ή εάν αρκεί μόνο η λογική και το αίσθημα
της αυτοσυντήρησης, για να σωθεί ο πλανήτης.

Για την επόμενη συνάντησή μας αποφασίσαμε να διαβάσουμε το βιβλίο:

Οικολογική Νοημοσύνη  του  Daniel Goleman, εκδ. Ελληνικά Γράμματα 2009. Χρέη
συντονίστριας προσφέρθηκε να αναλάβει η Χριστίνα Κούρκουλα .

Συζητήσεις on-line για το βιβλίο θα γίνονται στο facebook:

http://www.facebook.com/topic.php?uid=103089293068479&topic=28#!/group.php?gid=103089293068479

Φιλικά

Λεωνίδας Μανιάτης

Posted in Χωρίς κατηγορία

ΥΠΕΚΑ: Ψηφίστηκε το ν/σ για τις Α.Π.Ε

Ψηφίστηκε το βράδυ της Τρίτης 25 Μαΐου από την ολομέλεια της Βουλής και στο σύνολό του το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, παρέχοντας την δυνατότητα για επενδύσεις αγροτών σε φωτοβολταϊκά και βιομάζα, για την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Πρόκειται για επενδύσεις που μπορούν να γίνουν ακόμη και σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας, όπου όμως διατηρούνται αυστηρές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου, σχετικά με τις χωροθετήσεις εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.: «Η περίπτωση α’ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν.2637/1998 (Α’ 200), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν.2945/2001 (Α’ 223), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου Νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε.

 Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και διενεργείται μόνο για λόγους που εξυπηρετούν τον γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Ειδικά, απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. σε αγροτεμάχια της Αττικής που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (Α’ 124), καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (Α’ 33), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια.

Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται μόνο αν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής, δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου Νομού.

Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2008 της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας. Για τον υπολογισμό της κάλυψης λαμβάνεται υπόψη η οριζόντια προβολή επί του εδάφους των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατό να ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, περιλαμβανομένων της μέγιστης κάλυψης εδάφους ανά σταθμό, των ελάχιστων αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου του σταθμού, περιορισμών στον τρόπο θεμελίωσης και υποχρεώσεων για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε.».

Το υπουργείο

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, πρόκειται για ένα νόμο με μεγάλη αναπτυξιακή διάσταση που θα δώσει ώθηση στην οικονομία της χώρας, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, τονώνοντας την εγχώρια βιομηχανία και προσφέροντας καθαρή και εγχώρια παραγόμενη ενέργεια στους καταναλωτές και παραγωγικούς φορείς.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά και συγκεκριμένα:

Για τους πολίτες:

 • Ενισχύεται η συμμετοχή των πολιτών στα άμεσα οφέλη των ΑΠΕ, με απευθείας απόδοση στους πολίτες μέρος των εσόδων.
 • Ενισχύονται οι μικρές εγκαταστάσεις ΑΠΕ, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη που το επιθυμεί να έχει με απλές διαδικασίες και οικονομικά οφέλη, μία μονάδα ΑΠΕ στο σπίτι του.
 • Εκπονείται άμεσα Στρατηγικός Σχεδιασμός Διασυνδέσεων νησιών, παύοντας τη λειτουργία σταθμών ακριβών και ρυπογόνων πετρελαϊκών καυσίμων και εκμηδενίζοντας την τοπική ρύπανση σε νησιά που σήμερα φιλοξενούν τοπικές πετρελαϊκές μονάδες.

Για τους επενδυτές:

 • Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας παραγωγής έργων ΑΠΕ. Συγχωνεύονται, σε μία ενιαία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), και περιορίζεται η διάρκεια της σε 8-10 μήνες (από 3 χρόνια σήμερα).
 • Αναβαθμίζεται ο ρόλος της ΡΑΕ και περιορίζεται η διάρκεια της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας, σε 2 μήνες (από 10-12 μήνες).
 • Δίνονται περισσότερα κίνητρα για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ που δεν θα ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα επιδότησης, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις.
 • Μπαίνουν αυστηρές προθεσμίες στη διοίκηση.
 • Η τιμολόγηση γίνεται περισσότερο ορθολογική, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, δίχως κατασπατάληση πόρων.
 • Επιτρέπεται, βάσει ειδικών διατάξεων για τη μείωση των επιπτώσεων, η εγκατάσταση ΑΠΕ στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ), δίνοντας προτεραιότητα στους κατ’ επαγγέλματος αγρότες. Με αυτό τον τρόπο οι ΑΠΕ θα αποτελέσουν συμπληρωματικό εισόδημα για τους αγρότες.

Για τη χώρα

 • Με τον καθορισμό του εθνικού δεσμευτικού στόχου 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 και 40% για τον ηλεκτρισμό προστατεύεται το περιβάλλον και η Ελλάδα ανταποκρίνεται πλήρως στις διεθνείς υποχρεώσεις της και στις δεσμεύσεις της με βάση την κοινοτική οδηγία.
 • Συστήνεται Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ στα πρότυπα «φορέα μιας στάσης (one- stop- shop).
 • Ο ηλεκτρικός χώρος δεσμεύεται μόνο για ώριμα έργα μετά την ΕΠΟ και έτσι παύει η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου μόνο στα χαρτιά.
 • Ενισχύεται η οικονομία, η ανάπτυξη και η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας από τις επενδύσεις που θα προκύψουν στον τομέα των ΑΠΕ.
 • Για την προώθηση και ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων, τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού και αδειοδότησης αναλαμβάνει η πολιτεία, ώστε να αντιμετωπισθούν τα μεγάλα διαδικαστικά εμπόδια στη θάλασσα. Τα αδειοδοτικά ώριμα έργα παραχωρούνται για υλοποίηση από ιδιώτες.

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ   ΥΠΕΚΑ

Για το πλήρες κείμενο του νομοσχεδίου, σε pdf μορφή, πιέστε εδώ:

Νομικός Οδηγός για το Περιβάλλον: Παρουσίαση Βιβλίου

Το WWF Ελλάς και ο Συνήγορος του Πολίτη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο: «Νομικός Οδηγός για το Περιβάλλον».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου «Ιανός» (Σταδίου 24, Αθήνα), την Τρίτη 01 Ιουνίου 2010 στις 6μμ.

Χαιρετισμός: Γιώργος Καμίνης, Συνήγορος του Πολίτη, Ομιλητές: Δημήτρης Καραβέλλας (WWF Ελλάς), Ευαγγελία Μπαλλά (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη).

Δείτε περισσότερα για τη δράση αυτή εδώ

Περισσότερες πληροφορίες:
Ηλίας Τζηρίτης, Συντονιστής Τοπικών Δράσεων WWF Ελλάς
τηλ: 210 3314893, e.tziritis@wwf.gr

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥ WWF  HELLAS

Οδηγός για το αστικό πράσινο  

http://www.wwf.gr/images/pdfs/Odigos_AstikoPrasino.pdf

ΓΡΗΓΟΡΗΣ TΣΟΥΝΗΣ  Σελίδα του ηλεκτρονικού περιοδικού  www.greenapple.gr 

Η Σελίδα των οδηγών   του  wwf  http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=188&Itemid=198

Νομικός Οδηγός για το Περιβάλλον  http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF%20Ellas_Nomikos_Odigos.pdf

Οδηγός Τουρισμός και Περιβάλλον 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/OdigosPerivallonkaiTourismos_2010.pdf

Οδηγός  διαχείρισης  απορριμμάτων

http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF_Odigos_Diaxeirisi_Apporrimaton_2009.pdf

Οδηγός Δασοπυρόσβεση και Δασοπροστασία

http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF_Odigos_Dasoprostasia_Dasopirosvesi_2009.pdf

Οδηγός Λειτουργίας  ΜΚΟ Περιβάλλοντος 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF_Odigos_MKO_2009.pdf

Οδηγός εξεύρεσης πόρων για ΜΚΟ

http://www.wwf.gr/images/pdfs/WWF%20Ellas_Exeuresi%20Poron_MKO.pdf

Δωρεάν βιβλία με ένα κλικ στο Ιnternet /της Ισμαηλίδου Ελλη

Σήμανση Αιγοπροβάτων

Υποχρεωτική για ζώα ανεξαρτήτου ηλικίας, γεννημένα μετά από την 1/1/2010 που προορίζονται για εμπόριο εντός της ελληνικής επικράτειας ή για ενδοκοινοτικό εμπόριο ή για εξαγωγή σε τρίτες χώρες είναι η ηλεκτρονική σήμανση.

Σύμφωνα με τον κανονισμό,Καν(ΕΚ) 21/2004 , Απόφαση για την εφαρμογή του κανονισμού 2006/968/ΕΚ  που τροποποιήθηκε με Απόφαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  Ε(2010) 3009  12-5-2010    και  2010/280/ΕΕ

η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική για τα ζώα που γεννιούνται μετά την 1-1-10, είναι άνω των 6 μηνών (ο βώλος να έχει μπει έως την ηλικία των 6 μηνών) και προορίζονται να διατηρηθούν στην εκμετάλλευση πέραν της ηλικίας των 12 μηνών.

Στα ζώα αυτά τοποθετείται ένας βώλος στο στομάχι και ένα ενώτιο στο αριστερό αυτί (ενώτιο τύπου I/με ατομικό αριθμό αντίστοιχο του βώλου). Πριν τα ζώα αυτά εγκαταλείψουν την εκτροφή θα πρέπει να έχουν ηλεκτρονικό βώλο και ένα ενώτιο στο αριστερό αυτί, σύμφωνο με τον Καν.21/2004 (ενώτιο τύπου I/με ατομικό αριθμό αντίστοιχο του βώλου). Σε αιγοπρόβατα που εισάγονται από τρίτη χώρα και έχουν γεννηθεί μετά την 1/1/10 τοποθετείται ένα ενώτιο στο αριστερό αυτί και ένας ηλεκτρονικός βώλος στην εκμετάλλευση προορισμού εντός 14 ημερών από την ημερομηνία εισόδου στο ελληνικό έδαφος και οπωσδήποτε πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση.
Η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων δεν είναι υποχρεωτική για τα ζώα που γεννήθηκαν μέχρι 31/12/09. Επίσης δε θα εφαρμόζεται σε ζώα γεννημένα μετά την 1/1/10 που προορίζονται για σφαγή πριν την ηλικία των 12 μηνών. Στα τελευταία τοποθετείται μόνο ένα ενώτιο με τον κωδικό αριθμό της εκτροφής γέννησης.
Η τοποθέτηση των βώλων γίνεται με ευθύνη των κτηνοτρόφων. Αιτήσεις για έγκριση αγοράς βώλων γίνονται στα Κτηνιατρικά Κέντρα του Νομού. Επίσης, στα Κτηνιατρικά Κέντρα του Νομού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν υπόδειγμα ατομικού μητρώου αιγοπροβάτων για την καταχώρηση των δεδομένων της ηλεκτρονικής αναγνώρισης. Τη σελίδα αυτή συμπληρωμένη (με τα ατομικά στοιχεία των αιγοπροβάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης) θα πρέπει να επισυνάπτει ο κτηνοτρόφος στο βιβλίο-μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων που διατηρεί στην εκτροφή του.

«Δωρεάν λάβατε δωρεάν δότε»

Επιτομή αυτού που θεωρείται «αμφιλεγόμενος επιστήμονας», ο Κρεγκ Βέντερ έχει εντυπωσιακή προϊστορία στο να ταράζει τα νερά και να εγείρει βαθείς προβληματισμούς γύρω από ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας με τις επιλογές του. Ο αμερικανός βιολόγος έκανε την πρώτη σημαντική ανακάλυψή του προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν εργαζόταν στο αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, ταυτοποιώντας τμήματα αλληλουχιών του DΝΑ. Αυτή οδήγησε στην πρώτη μεγάλη διαμάχη του με τον υπόλοιπο επιστημονικό κόσμο όταν, πρωτοστατούντος του Ινστιτούτου, ενεπλάκη σε μια απόπειρα κατοχύρωσης εμπορικών δικαιωμάτων για αυτές τις αλληλουχίες. Το 1992 εγκατέλειψε το Ινστιτούτο και ίδρυσε τη Celera Genomics ανακοινώνοντας ότι θα αποκωδικοποιούσε το ανθρώπινο γονιδίωμα πολύ πιο γρήγορα και με πολύ μικρότερο κόστος από αυτό του δημόσιου Προγράμματος για το Ανθρώπινο Γονιδίωμα, το οποίο κατά τη γνώμη του κωλυσιεργούσε αδικαιολόγητα.

Τελικά, ύστερα από έντονο παρασκήνιο και κατηγορίες που δέχθηκε ότι έβαλε τους γενετιστές σε έναν αναίτιο αγώνα δρόμου, ο βιολόγος αναγκάστηκε να μοιραστεί τις δάφνες με τους συναδέλφους του τού «δημοσίου» σε μια κοινή παρουσίαση του πρώτου χάρτη του ανθρωπίνου γονιδιώματος στον Λευκό Οίκο το καλοκαίρι του 2000.

Το 2005 ίδρυσε τη Synthetic Genomics και αμέσως μετά το Ινστιτούτο J. Craig Venter, του οποίου είναι πρόεδρος. Οι- ομολογουμένως πολλοί- πολέμιοί του τον θεωρούν οπορτουνιστή, εγωκεντρικό και επιδειξιμανή ενώ του έχουν χαρίσει το προσωνύμιο «Νταρθ Βέιντερ» από τον ήρωα του «Πολέμου των Αστρων». Ο ίδιος τα αποδίδει όλα στον φθόνο: «Είμαι αγκάθι στο πλευρό τους εδώ και πολύ καιρό» έχει δηλώσει, «γιατί εγώ κάνω συνέχεια τις μεγάλες ανακαλύψεις. Δεν μπορούν να αποδεχθούν το γεγονός ότι έχουν ανταγωνιστή»

Διαβάστε περισσότερα  στο ΒΗΜΑ    στα  ΝΕΑ

Στο ΕΘΝΟΣ    στο ΣΚΑΙ

 

 Για την πρωτότυπη επιστημονική εργασία (με συνδρομή) στη διεύθυνση: http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/science.1190719

Περισσότερα   στο ana-mpa .gr 

κερασιά:Αντιμετώπιση εχθρών

  ΡΑΓΟΛΕΤΗΣ: (Σκουλήκι των κερασιών)
Φαινολογικά         στάδια: Πρώιμες ποικιλίες: Γυάλισμα.Οψιμες ποικιλιές:   Δέσιμο καρπού.
Συστάσεις,Φάρμακα: Στις πρώιμες ποικιλίες που συνήθως δεν προσβάλλονται από το Ραγολέτη δεν χρειάζεται καμιά επέμβαση.Στις όψιμες ποικιλίες να γίνει καταπολέμηση του εντόμου στις παρακάτω ημερομηνίες:17 – 22 Μαΐου με ένα ακμαιοκτόνο, όπως:
  Δελταμεθρίνη                                                  15 ημ. πριν τη συγκομιδή
 Συμπτώματα:Συστάσεις: Στις πιο όψιμες περιοχές η επέμβαση στις κερασιές μπορεί να γίνει στο γυάλισμα ή το αργότερο 15 ημέρες πριν τη συγκομιδή με το παραπάνω εντομοκτόνο.Στις βιολογικές καλλιέργειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σκεύασμα Μποβέρια Μπασιάνα μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που απέστειλε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Λάρισας απαγορεύεται η χρήση των εντομοκτόνων σκευασμάτων με δραστική ουσία dimethoate για την καλλιέργεια της κερασιάς.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: Από 7-6- 2010 εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1097/2009 της επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2009 που αφορά στα ανώτατα όρια καταλοίπων διάφορων δραστικών ουσιών μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και η δραστική ουσία dimethoate.

Η ομάδα αξιολόγησης υπολειμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επαναξιολόγησε το υφιστάμενο φάσμα δράσης του dimethoate στη χώρα μας και σύμφωνα με το πόρισμα της αξιολόγησής της, η χρήση των εντομοκτόνων σκευασμάτων με δραστική ουσία dimethoate πρέπει να απαγορευθεί για την καλλιέργεια της κερασιάς.

Από 23-4-2010 προωθήθηκε νέο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση των εγκρίσεων των εντομοκτόνων σκευασμάτων με δραστική ουσία dimethoate, ώστε να απαγορευτεί η χρήση τους και στην παραπάνω καλλιέργεια και αναμένεται η υπογραφή του.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία υπολειμμάτων, δεν είναι δυνατή η διατήρηση των υφιστάμενων εγκρίσεων στην καλλιέργεια της κερασιάς.

Το dimethoate είχε μέχρι σήμερα έγκριση στην κερασιά για την αντιμετώπιση των εχθρών: Ραγολέτιδα, Αφίδες, Ρυγχίτης και Ακάρεα Panonychus ulmi, με τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή 28 ημέρες.

Για τους ανωτέρω εχθρούς υπάρχουν εγκεκριμένα και άλλα σκευάσματα, τα εξής:

1. Ραγολέτιδα : Bauveria basiana, cypermethrin, DECIS (deltamethrin), ACTARA (thiamethoxam)

2. Αφίδες : MOSPILAN, PROFIL (acetamiprid), CALYPSO (thiaclorid), ACTARA (thiamethoxam)

3. Ρυγχίτης : phosmet

4. Ακάρεα Panonychus ulmi: propargite.

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βιολογική γεωργία

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βιολογική γεωργία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 • Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αρ. 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή, τη σήμανση βιολογικών προϊόντων και τον ακυρωτικό (ανακλητικό) κανονισμό (EEC) αρ. 2092/91,
 • Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αρ. No 889/2008 της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 με λεπτομερείς, οδηγίες για την παραγωγή, τη σήμανση και τον έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης τροποποίησης σχετικά με τους κανόνες παραγωγής βιολογικής μαγιάς,
 • Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) αρ. 1235/2008 της 8ης Δεκεμβρίου 2008 με λεπτομερείς οδηγίες όσον αφορά την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες,
 • Έχοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική καλλιέργεια,

Α. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία εισάγει ένα ολιστικό σύστημα διαχείρισης της παραγωγής, το οποίο προάγει την υγεία του αγροτικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας, των βιολογικών κύκλων και των βιολογικών διεργασιών του εδάφους,

Β. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία δίνει έμφαση στη χρήση διαχειριστικών πρακτικών ιδιαιτέρως όσον αφορά τη χρήση εξωαγροτικών εισροών, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες κάθε περιφέρειας απαιτούν συστήματα τοπικώς προσαρμοσμένα,

Γ. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία επιτυγχάνει τους στόχους της χρησιμοποιώντας, όπου είναι δυνατόν, αγρονομικές, βιολογικές και μηχανικές μεθόδους, απορρίπτοντας τη χρήση συνθετικών υλικών,

Δ. Τη θεμελιώδη επιδίωξη του κινήματος της βιολογικής γεωργίας να επιτύχει οικολογικώς βιώσιμα συστήματα αγροτικής παραγωγής παντού, ικανά να παράσχουν στον καθένα, σ΄όλο τον κόσμο, ασφαλή και δίκαιη παροχή καλής ποιότητας τροφής που να εξασφαλίζει υγιεινή διατροφή και καθαρό νερό,

Ε. Δεδομένου ότι οι πρακτικές της βιολογικής γεωργίας έχουν το φυσικό πλεονέκτημα να διατηρούν τη φυσική βιοποικιλότητα, ενώ παράλληλα, υποστηρίζουν τη συγκέντρωση μικροοργανισμών, γαιοσκωλήκων, αρθροπόδων και σκαθαριών στο έδαφος μέσω της χρήσης της ζωικής κοπριάς,

ΣΤ. Δεδομένου ότι οι περιορισμοί στη χρήση συνθετικών λιπασμάτων, χημικών ζιζανιοκτόνων και άλλων συνθετικών εισροών βοηθούν στη αποφυγή πιθανής ρύπανσης των υδατικών ροών και της υδρόβιας ζωής καθώς και την αποφυγή της τοξικής βιοσυσσώρευσης,

Ζ. Δεδομένου ότι μελέτες έχουν δείξει ότι η βιολογική γεωργία παράγει λιγότερες ανθρακικές εκπομπές και συνεπώς μπορεί να παίξει ρόλο στη συγκράτηση της κλιματικής αλλαγής,

Η. Δεδομένου ότι  οι βιολογικές καλλιεργητικές μέθοδοι διασφαλίζουν το φυσικό περιβάλλον μέσω της δημιουργίας φρακτών από θάμνους και δέντρα, τη διατήρηση των παραδοσιακού τύπου λιβαδιών, τη διαφύλαξη των φυσικών καναλιών ροής των νερών και την προστασία των δέντρων και της λοιπής αυτοφυούς βλάστησης,

Θ. Δεδομένου ότι οι πρακτικές της βιολογικής γεωργίας συμβάλουν στην αύξηση των φυτικών και ζωικών μορφών ζωής, μέσω της εισαγωγής φυσικών εχθρών και ανταγωνιστικών ειδών αντί της χρήσης χημικών ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων,

Ι. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, που ενισχύονται παράλληλα με την αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης (για τα προϊόντα της), και προσφέρει περισσότερες θέσεις εργασίας ανά αγρόκτημα σε σχέση με ισοδύναμου μεγέθους μη βιολογικές μονάδες,

Κ. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία συμβάλλει στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυσης αγρο-τουριστικών και οικο-τουριστικών επιχειρηματικών σχημάτων, υποδειγματικών αγροκτημάτων, «ανοικτών» ημερών και άλλων επιχειρηματικών κινήσεων με επίκεντρο την παροχή καταλυμάτων και τη φιλοξενία,

Λ. Δεδομένου ότι η βιολογική γεωργία δημιουργεί αυξημένες ευκαιρίες για επιστημονική έρευνα σε πολλά και ποικίλα  πεδία, όπως συστήματα συγκομιδής, φυτοπροστασίας και διατροφής φυτών,

 1. Καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να θέσουν την προαγωγή της βιολογικής γεωργίας ως κομβική προτεραιότητα στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ (2014-2020), προκειμένου να επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός της βιώσιμης γεωργίας και της όλης ανάπτυξης,
 2. Καλεί την Επιτροπή να παράσχει μια κριτική εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων της προσεχούς μεταρρύθμισης της ΚΑΠ στον τομέα της βιολογικής γεωργίας,
 3. Καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, συστήματα με υψηλότερη αποτελεσματικότητα σ΄ότι αφορά στόχους όπως η βιολογική γεωργία και η περιβαλλοντικώς βιώσιμη καλλιέργεια σε «Υψηλής αξίας περιοχές»,
 4. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη – μέλη να χρηματοδοτήσουν περιφερειακές (τοπικές) αναπτυξιακές δραστηριότητες, οι οποίες συνδέονται, βασίζονται ή προωθούν τη βιολογική γεωργία, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη αγοροτουριστικών και οικοτουριστικών σχημάτων, υποδειγματικών αγροκτημάτων, «ανοικτών» ημερών (τοπικών εορτών) και άλλων  πρακτικών με επίκεντρο την παροχή καταλυμάτων και τη φιλοξενία,
 5. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη – μέλη να αναβαθμίσουν τη χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας σε πεδία όπως συστήματα συγκομιδής, φυτοπροστασίας και διατροφής φυτών,
 6. Υπογραμμίζει και πάλι τη σημασία της βιολογικής παραγωγής σε ότι αφορά πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των αγροτικών εκπομπών άνθρακος και απευθύνει έκκληση προς την Επιτροπή και τα κράτη – μέλη να αυξήσουν την υποστήριξη της σχετικής έρευνας,
 7. Απευθύνει έκκληση προς τα κράτη – μέλη να υιοθετήσουν τους αυστηρότερους δυνατούς κανόνες όσον αφορά τη συνύπαρξη μεταξύ βιολογικών και γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών, έτσι ώστε να αποτραπεί κάθε παρουσία ΓΤΟ στην αλυσίδα παραγωγής των βιολογικών προϊόντων,
 8. Καλεί τα κράτη – μέλη να δυναμώσουν την υποστήριξη των αρχών εποπτείας και ελέγχου μέσω της περαιτέρω ενίσχυσής τους σε προσωπικό και υλικά μέσα καθώς και παροχής στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, ώστε να διασφαλίσουν αποτελεσματικότερη εποπτεία και πιστοποίηση των εμπλεκομένων και εποπτεία των φορέων πιστοποίησης,
 9. Καλεί την Επιτροπή και τα κράτη – μέλη να αναβαθμίσουν τις ενέργειες για βελτίωση της αναγνωρισιμότητας των βιολογικών προϊόντων από τους καταναλωτές και να διαφημίσουν τις ευνοϊκά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα.
 10. Παρακαλεί τον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Μιχάλης Τρεμόπουλος, ευρωβουλευτής – Ομάδα Πράσινων

European Parliament

The GREENS/EFA

ASP 08 H 247, Rue Wiertz 60, B-1047, Brussels

www.tremopoulos.eu

Η Ελλάδα της Επόμενης Ημέρας

Η Ελλάδα της Επόμενης Ημέρας

Για πρώτη φορά μετά το 1974, η χώρα μας έχει περιέλθει σε θέση αντάξια παγκόσμιου ειδησεογραφικού ενδιαφέροντος. Η θέση αυτή είναι εξαιρετικά δεινή για την Ελλάδα και τους περισσότερους Έλληνες. Ψευδαισθήσεις δεκαετιών θρυμματίζονται αφήνοντας πίσω τους διάχυτη αβεβαιότητα.

• Πολλοί πίστευαν πως ήμαστε ακόμα ένα έθνος φτωχών και κατατρεγμένων, όπως τη δεκαετία του ’60. Τώρα αντιλαμβάνονται πως η ευημερία που απολάμβαναν δεν ήταν ούτε ευκαταφρόνητη, ούτε δεδομένη.

• Άλλοι πάλι πίστευαν πως ήμαστε πλέον πλούσιοι και ισχυροί. Τώρα αντιλαμβάνονται πως ο πλούτος και η ισχύς δεν κερδίζονται με την επίδειξη, στην επιφάνεια, αλλά με γερά θεμέλια, στην παραγωγική βάση.

• Πολλοί πίστευαν πως οι κυβερνήσεις που ξόδευαν πολλά και εισέπρατταν λίγα ήταν φιλολαϊκές. Τώρα αντιλαμβάνονται πως φιλολαϊκή πολιτική με δανεικά σημαίνει αντιλαϊκή πολιτική με περίοδο χάριτος.

• Άλλοι πάλι πίστευαν πως η «ανάπτυξη του 4%» θα κουκούλωνε τις βάρβαρες ανισότητες και την καθολική ανομία. Τώρα αντιλαμβάνονται πως δίχως κοινωνική πρόοδο κάθε έννοια ανάπτυξης είναι απατηλή.

• Πολλοί πίστευαν πως οι ευρωπαίοι εταίροι θα μάς επέτρεπαν να αθετούμε τις υποχρεώσεις μας εσαεί. Τώρα αντιλαμβάνονται πως η αθέτηση υποχρεώσεων συνεπάγεται αντίστοιχη απεμπόληση δικαιωμάτων.

• Άλλοι πάλι πίστεψαν πως θα βγάζαμε άξαφνα τα άπλυτά μας στη φόρα και ο κόσμος γύρω μας θα έδειχνε κατανόηση. Τώρα αντιλαμβάνονται πως οι διεθνείς αγορές δεν κατευνάζονται με καλές προθέσεις.

Δυστυχώς βέβαια, το «τώρα αντιλαμβάνονται» δεν ισχύει για όλους. Κάποιοι, και δεν είναι λίγοι, επιλέγουν να αρνούνται την πραγματικότητα, ακόμα και σήμερα. Το σύνδρομο της άρνησης δεν απουσιάζει ούτε από το κόμμα μας. Αν όμως φιλοδοξούμε να διαδραματίσουμε καθοριστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας, εμείς οι Οικολόγοι-Πράσινοι πρέπει να λησμονήσουμε τα δόγματα και να αγκαλιάσουμε την αλήθεια. Κανείς δεν προσδοκά από εμάς να προτείνουμε εύκολες λύσεις. Δική μας αποστολή δεν είναι τόσο να ανακουφίσουμε, όσο να καλέσουμε σε εγρήγορση. Το όραμά μας δεν είναι ουτοπικό και μονολιθικό, αλλά ρεαλιστικό και ολιστικό. Βλέπουμε την πολύπλευρη κρίση σα μια επώδυνη ευκαιρία για να βελτιωθούμε σε οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο. Ποτέ φυσικά δε θα επιζητούσαμε μια τόσο επώδυνη ευκαιρία. Ποτέ δε θα επιζητούσαμε την οικονομική κηδεμονία από την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Ποτέ δε θα προτείναμε τόσο μονόπλευρα μέτρα. Πλέον όμως είμαστε υποχρεωμένοι να κοιτάμε το αύριο, γιατί αύριο διακυβεύονται περισσότερα από όσα χάθηκαν χθες. Τι λοιπόν πρέπει να κάνουμε από εδώ και εμπρός;

1. Πρέπει κάποτε να πάψουμε να είμαστε τόσο μοιρολάτρες. Όσο κι αν «αποτασσόμεθα τοις κερδοσκόποις», όσα «βόηθα Σαρκοζίτσα μου» κι αν αναφωνούμε, στο φινάλε εμείς καθορίζουμε τις τύχες της οικονομίας μας. Μπορούμε να περιορίσουμε την παραοικονομία; Μπορούμε να εφαρμόσουμε την εργατική νομοθεσία; Πιστεύουμε στο μέλλον της ελληνικής παραγωγής; Ας αφήσουμε κατά μέρος τις αλλότριες οικονομικές θεωρίες και ας δούμε τι συμβαίνει εδώ, στην πράξη, στη δική μας όμορφη και παράξενη πατρίδα.

2. Πρέπει να δώσουμε τις μάχες μας στον κατάλληλο τόπο και χρόνο. Αν αποπειραθούμε να αντισταθούμε ολομέτωπα, όπως προτείνει η ντόπια Αριστερά, τότε θα αποτύχουμε οικτρά. Αν αντίθετα παλέψουμε για τη διαμόρφωση ενός νέου ευρωπαϊκού οράματος, με αιχμή την πολιτική ολοκλήρωση, την οικονομική σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος, τότε η σημερινή σιβηρική υποχώρηση θα μας επιτρέψει να γίνουμε σύντομα πιο ευρωπαίοι και πιο πράσινοι απ’ ότι ήμαστε μέχρι τώρα.

3. Πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς επιδιώκουμε. Στόχος μας είναι μία οικονομία και μία κοινωνία του μέτρου, χωρίς ακρότητες, χωρίς τις παράδοξες δυσαναλογίες που βιώνουμε στις μέρες μας: οικονομική μεγέθυνση και απομεγέθυνση, ελλείμματα και πλεονάσματα, εξαντλητική εργασία και ανεργία, πλούτος και φτώχεια, καταναλωτική ευδαιμονία και πολιτισμική κατάπτωση. Η οικολογία είναι η ιδεολογία της ισορροπίας. Αυτό μάς διαφοροποιεί από τα άλλα κόμματα. Αυτό μας κάνει περισσότερο επίκαιρους παρά ποτέ.

Κώστας Συκιώτης
Δρ Θεσμικός Οικονομολόγος
Συν-συντονιστής Θ. Ο. Οικονομίας