Μεταπτυχιακό στην τεχνολογία τροφίμων από ΓΠΑ

Μεταπτυχιακό στην τεχνολογία τροφίμων από ΓΠΑ

Θέσεις για φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου», προσφέρει το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Θετικών και συναφών Επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους νόμους Ν. 2083/92 και Ν. 2327/95. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής, σε περίπτωση όμως εισαγωγής τους υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ορισμένα προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η ΓΣΕΣ.

Το πρόγραμμα λειτουργεί για πέμπτη συνεχή χρονιά και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα γνωστικά αντικείμενα:

1. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων,

2. Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων,

3. Διατροφή του Ανθρώπου,

4. Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Προϊόντων Γάλακτος,

5. Μηχανική Τροφίμων – Εφαρμογές Η/Υ στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων και

6. Βιοτεχνολογία Τροφίμων.

Η ΓΣΕΣ του Τμήματος διατηρεί το δικαίωμα να μη λειτουργήσει ορισμένες από τις ανωτέρω ειδικεύσεις.

Το ακαδημαϊκό έτος 2009 – 2010 θα εισαχθούν μέχρι 25 φοιτητές και θα λειτουργήσουν οι εξής κατευθύνσεις:

1) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων, 5 άτομα,

2) Διατροφή του Ανθρώπου, 4 άτομα,

3) Ποσοτική Μικροβιολογία Τροφίμων, 4 άτομα,

4) Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος και Προϊόντων Γάλακτος, 4 άτομα

5) Μηχανική Τροφίμων – Εφαρμογές Η/Υ στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, 4 άτομα,

6) Βιοτεχνολογία Τροφίμων, 4 άτομα.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα επιλέξουν στην αίτησή τους μόνο μία κατεύθυνση. Ο αριθμός των εισακτέων ανά κατεύθυνση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τεσσάρων, για να λειτουργήσει η κατεύθυνση.

Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων με βαρύτητα στο κριτήριο 7:

– Βαθμός πτυχίου, τουλάχιστον 6 με κλίμακα 0-10.

– Τεκμηριωμένη επάρκεια γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της αγγλικής ή επιτυχής εξέταση που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Εξαιρούνται οι απόφοιτοι ξένων Πανεπιστημίων.

– Βαθμός της πτυχιακής μελέτης. Η ύπαρξη πτυχιακής μελέτης χωρίς να είναι υποχρεωτική ενισχύει την υποψηφιότητα.

– Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις.

– Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.

– Προσωπική συνέντευξη από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Τ- ο αποτέλεσμα της γραπτής δοκιμασίας των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών σε εξετάσεις γενικών μαθημάτων ειδικότητας του Τμήματος:

Χημεία Τροφίμων, Μικροβιολογία Τροφίμων και Μηχανική Τροφίμων.

Οι επιτυχόντες στη γραπτή δοκιμασία θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα ληφθούν υπόψη τα παραπάνω κριτήρια. Σε περίπτωση μη επιλογής στην κατεύθυνση που δήλωσε ο υποψήφιος την τελική επιλογή και προσφορά θέσης σε άλλη κατεύθυνση έχει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Η εξεταστέα ύλη στα ανωτέρω μαθήματα διατίθεται από το Γραφείο Οργάνωσης και Συντονισμού του ΠΜΣ. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7, 8 και 9 Σεπτεμβρίου 2009.

Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι του ΠΜΣ του Τμήματος ή άλλοι κάτοχοι ΜΔΕ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

Οι σπουδές για την απόκτηση του ΜΔΕ διαρκούν τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα γίνεται η παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ το τρίτο είναι αφιερωμένο στην πρακτική εξάσκηση και στην έρευνα και συγγραφή της μεταπτυχιακής ερευνητικής διατριβής.

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από την καταβολή διδάκτρων από τους επιτυχόντες μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το κόστος ανά μεταπτυχιακό φοιτητή ανέρχεται σε 1.500 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 1 Ιουνίου μέχρι 10 Ιουλίου 2009 στη Γραμματεία των Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, αρμόδια κα Α. Ρούσσου, τηλ. – φαξ: 210 – 529 4677, e-mail: ar@aua.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε ), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

– Έντυπη αίτηση (χορηγείται από το Γραφείο Οργάνωσης και Συντονισμού του ΠΜΣ ή στη διεύθυνση ett.aua.gr)

– Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

– Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Στις περιπτώσεις υποψηφίων που εκκρεμούν τυπικές μόνο διαδικασίες για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου και η πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται), που υπολείπονται. Σε περίπτωση εισαγωγής τους, η εγγραφή τους ισχύει υπό την προϋπόθεση περάτωσης των σπουδών τους μέχρι 25 Σεπτεμβρίου 2009.

– Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).

– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

– Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη).

– Δύο συστατικές επιστολές (από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση και το τηλέφωνο του συντάξαντος).

– Νομίμως επικυρωμένο Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών (κατά προτίμηση Αγγλικής)

– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος».

– Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων (εφ’ όσον υπάρχουν).

– Κάθε άλλο στοιχείο (πιστοποιητικά, διπλώματα, κ.λπ.) που κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΠΜΣ Καθηγητή κ. Μ. Κωμαΐτη (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ. – fax.: 210-529 4681, E-mail: achem@aua.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε , στο Γραφείο Οργάνωσης και Συντονισμού του ΠΜΣ, αρμόδια κ. Α. Ρούσσου (τηλ. – fax: 210/5294677, E-mail: ar@aua.grΑυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα προστατεύεται από spam bots, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη τη Javascript για να το δείτε .

ΓΕΣΑΣΕ: Απόλυτο «μπάχαλο» η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων με ευθύνη της κυβέρνησης

«Σε απόλυτο «μπάχαλο» εξελίσσεται και φέτος με ευθύνη της κυβέρνησης η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των αγροτών καθώς χιλιάδες δικαιούχοι δεν περιλαμβάνονται στις λίστες, όπως παραδέχθηκε και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, καλώντας την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή τους μη εγγεγραμμένους να υποβάλλουν ένσταση» καταγγέλλει η ΓΕΣΑΣΕ.

Επιπλέον, η Συνομοσπονδία τονίζει πως αν και ψηφίστηκε η τροπολογία για την κάλυψη του κόστους ενεργοποίησης από το κράτος, σε ορισμένους νομούς οι αγρότες καλούνται να το πληρώσουν από την τσέπη τους.

Για την ΓΕΣΑΣΕ «Η επανάληψη και φέτος του αλαλούμ με τα δικαιώματα είναι αποκαλυπτική της αδιαφορίας με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους αγρότες.

Υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να διασφαλίζει την απρόσκοπτη πληρωμή, χωρίς ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις, των δικαιωμάτων όλων των αγροτών, όπως γίνεται στις άλλες κοινοτικές χώρες.

Για το λόγο αυτό αφού επιλύσει άμεσα όλα τα προβλήματα που παρατηρούνται, θα πρέπει επιπλέον να εξετάσει τη δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στους δικαιούχους το αμέσως προσεχές διάστημα , συντασσόμενη με τις χώρες που έχουν υποβάλλει σχετική πρόταση στην ΕΕ».

ΠΑΣΕΓΕΣ – ΟΠΕΚΕΠΕ : Αμοιβαία η ευθύνη

«Δεν είναι δυνατό να συμφωνήσει η ΠΑΣΕΓΕΣ με το έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ που εστάλη στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών στις 27 Μαΐου και με το οποίο ζητείται να κρίνουν οι ΕΑΣ ποιοι παραγωγοί εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και συνεπώς να μην καταβάλουν το κόστος εργασιών ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης» επισημαίνεται σε επιστολή που απέστειλε ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ Γιάννης Τσιφόρος προς τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ξενοφώντα Βεργίνη, τονίζοντας ταυτόχρονα πως «πρόκειται για θέμα που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όπως αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής οι ΕΑΣ δεν νομιμοποιούνται να κρίνουν και να αποφασίσουν ποιοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για τους εξής λόγους:

Στο από 31.3.2009 Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ΠΑΣΕΓΕΣ ρητά αναφέρεται ότι αποτελεί υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ να παρέχει έγκαιρα στις ΕΑΣ και πριν την έναρξη συλλογής της ενιαίας αίτησης εκμετάλλευσης ηλεκτρονικό αρχείο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.
Επίσης, στην από 22.5.2009 επιστολή του Οργανισμού προς τις ΕΑΣ διατυπώνεται ότι η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ θα επεξεργαστεί, μετέπειτα, μηχανογραφικά τα στοιχεία των αιτήσεων επανεξέτασης που θα υποβάλλουν οι παραγωγοί. Είναι συνεπώς αυτονόητο ότι η οριστική κρίση και απόφαση για την ένταξη των ενιστάμενων παραγωγών, η οποία απαιτεί χρονοβόρο διοικητικό έλεγχο, επαλήθευση και στη συνέχεια μηχανογραφική επεξεργασία, αποτελεί αντικείμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επιπλέον, οι ΕΑΣ έχουν ήδη αναλάβει την διεκπεραίωση των αιτήσεων επανεξέτασης των παραγωγών, ζήτημα που έχει προκαλέσει πρόσθετο διοικητικό φόρτο και κόστος, για την κάλυψη επιπλέον εργασίας, η οποία ουδέποτε είχε συμφωνηθεί.

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της επιστολή του Γενικού Διευθυντή της ΠΑΣΕΓΕΣ προς τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως εξής:

Κύριο

Ξενοφώντα Βεργίνη 521/27.5.09

Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ

Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι δυνατό να συμφωνήσουμε με το από 27.5.2009 έγγραφό σας που εστάλη στις ΕΑΣ και με το οποίο ζητάτε να κρίνουν οι ΕΑΣ ποιοι παραγωγοί εμπίπτουν στην κατηγορία των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και συνεπώς να μην καταβάλουν στις ΕΑΣ το κόστος εργασιών ενεργοποίησης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για τους παρακάτω λόγους:

1. Στο από 31.3.2009 Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ ΥΠ.Α.Α.Τ. και ΠΑΣΕΓΕΣ ρητά αναφέρεται ότι αποτελεί υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ να παρέχει έγκαιρα στις ΕΑΣ και πριν την έναρξη συλλογής της ενιαίας αίτησης εκμετάλλευσης ηλεκτρονικό αρχείο των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ( § 3.5 Μνημονίου Συνεργασίας).

2. Στην από 22.5.2009 επιστολή σας προς τις ΕΑΣ διατυπώνεται ότι η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ θα επεξεργαστεί, μετέπειτα, μηχανογραφικά τα στοιχεία των αιτήσεων επανεξέτασης που θα υποβάλλουν οι παραγωγοί. Είναι συνεπώς αυτονόητο ότι η οριστική κρίση και απόφαση για την ένταξη των ενιστάμενων παραγωγών, η οποία απαιτεί χρονοβόρο διοικητικό έλεγχο, επαλήθευση και στη συνέχεια μηχανογραφική επεξεργασία, αποτελεί αντικείμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Οι ΕΑΣ έχουν ήδη αναλάβει την διεκπεραίωση των αιτήσεων επανεξέτασης των παραγωγών, ζήτημα που έχει προκαλέσει πρόσθετο διοικητικό φόρτο και κόστος, για την κάλυψη επιπλέον εργασίας, η οποία ουδέποτε είχε συμφωνηθεί.

Είναι συνεπώς προφανές ότι οι ΕΑΣ δεν νομιμοποιούνται να κρίνουν και να αποφασίσουν ποιοι είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θέμα που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βεβαίως, ισχύουν όσα αναφέρονται στο από 26.5.09 έγγραφό μας προς τις ΕΑΣ, ότι εφόσον διευκρινιστεί οριστικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποιοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα πρέπει σε αυτούς να επιστραφεί, από τις ΕΑΣ το ποσόν που τυχόν εισπράχθηκε για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους.

Πολιτική οικολογία

Πολιτική οικολογία, είναι ένα σύνολο πολιτικών θεωριών, που αναπτύχθηκαν από τη δεκαετία του 70 και μετά, και στηρίζουν την ανάλυσή τους στις σχέσεις αλληλεπίδρασης του φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνιών.

Σε αντίθεση με τη κυρίαρχη λογική που επικρατούσε στο δυτικό κόσμο ότι η φύση βρίσκεται έξω από τον πολιτισμό (διάκριση nature/culture) και επομένως ήταν λογικό και αναγκαίο ο άνθρωπος να μετατρέπει το περιβάλλον του[εκκρεμεί παραπομπή], η πολιτική οικολογία στηρίζεται στην υπόθεση ότι αυτή η μετατροπή στη σημερινή της έκταση μπορεί να έχει άμεσες και καταστροφικές συνέπειες στη λειτουργία των ανθρώπινων κοινωνιών και εισάγει έτσι την διάσταση της βιωσιμότητας στις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Με την ίδια λογική υποστηρίζει την ανάγκη για αποκέντρωση και διαφοροποίηση του συστήματος παραγωγής και κατανάλωσης σε μικρότερη κλίμακα (τοπική οικονομία) και σε περισσότερες από μία εναλλακτικές (πολυκαλλιέργεια, πολλαπλές μορφές ενέργειας και μετακίνησης κ.α.). Τα πιο ριζοσπαστικά ρεύματα, επεκτείνουν την ανάλυση τους στους θεσμούς και τις σχέσεις στο εσωτερικό της κοινωνίας και στον πολιτισμό. Με αυτό τον τρόπο διεκδικούν και πειραματίζονται, τρόπους εναλλακτικής οργάνωσης της κοινωνίας, όπως εναλλακτική εκπαίδευση, πολυ-πολιτισμικότητα, κλπ.

Ανάμεσα στους πολλούς θεωρητικούς της πολιτικής οικολογίας, μπορούμε να διακρίνουμε δύο κυριότερα ρεύματα: Το πρώτο, με κύριο εκπρόσωπο τον Nicholas Geogescu-Roegen, στηρίζεται σε μια κριτική της οικονομίας μέσω της επιστήμης της οικολογίας, κι ένα δεύτερο αντιπροσωπευόμενο από τους Ιβάν Ίλιτς, Αντρέ Γκορζ που εισάγει την διάσταση της κοινωνικής οργάνωσης και σχέσεων εξουσίας στην οικολογική τους κριτική της πολιτικής οικονομίας.

Η πολιτική οικολογία [εκκρεμεί παραπομπή] συχνά συμπεριλαμβάνεται στην παράδοση των ανθρωπιστικών κοινωνικών κινημάτων, όπως το εργατικό και σοσιαλιστικό κίνημα, το δημοκρατικό κίνημα, ο φεμινισμός και άλλα. Θεωρείται [εκκρεμεί παραπομπή] δε ένα από τα νέα κοινωνικά κινήματα που γεννήθηκαν μετά τα γεγονότα του Μάη του 68 και της πετρελαικής κρίσης του 73, μέσα στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες(Αλαίν Τουραίν), και από την αντίδραση ορισμένων ανθρώπων (οργανισμών) μπροστά στην καταστροφή του περιβάλλοντος (το χώρο τους). Είναι εξάλλου και το μοναδικό [εκκρεμεί παραπομπή] από τα λεγόμενα νέα κοινωνικά κινήματα που στηρίζονταν σε μια γενικότερη κριτική της οργάνωσης της κοινωνίας και τρόπου παραγωγής, καθώς τα υπόλοιπα εξέφραζαν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (νέοι, εθνικές μειονότητες, γυναίκες, ομοφυλόφιλοι κ.α.). Εξάλλου οι ιδέες της πολιτικής οικολογίας έγιναν βάση του πράσινου κινήματος και των πράσινων κομμάτων.

Ορισμένοι ακόμα από τους θεωρητικούς της πολιτικής και κοινωνικής οικολογίας: Μάρεϋ Μπούκτσιν, Αλαίν Λιπιέτς, Jean Zin, James O’Conor ενώ μεγάλη επιρροή άσκησαν και το έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη και του Εντγκάρ Μορέν.

Ανακτήθηκε από «http://el.wikipedia.org

Το στίγμα των Πράσινων

Σε όλη την Ευρώπη, τα Πράσινα κόμματα αποτελούν έναν 4ο διακριτό πολιτικό πόλο, πέρα από τη Δεξιά, τη Σοσιαλδημοκρατία και την Αριστερά. Αναγνωρίζουμε την πολιτική μας καταγωγή από τον χώρο της πολιτικής αμφισβήτησης, που προέκυψε από τα κινήματα της νεολαίας κατά τη δεκαετία του 1960 και από την κριτική (και αυτοκριτική) αριστερά και μας ενώνει με αυτήν η επιθυμία για κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική αλλαγή. Είμαστε όμως άλλη πολιτική παράταξη, με διαφορετικές προτεραιότητες και στόχους

Ταυτόχρονα, σε ζητήματα δικαιωμάτων και ελευθεριών συντασσόμαστε με φιλελεύθερους κοινωνικούς χώρους, που βρίσκονται πιο μπροστά από την Αριστερά.

Εκτιμούμε πως μια γραμμική διάκριση Αριστεράς-Δεξιάς δεν μπορεί να ερμηνεύει πλέον ικανοποιητικά τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τα ζητήματα του 21ου αιώνα, του αιώνα της οικολογίας. Παρ’ όλα αυτά:

* Δεν ανήκουμε στη συντήρηση. Οι αλλαγές που θεωρούμε απαραίτητες για να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα την πρωτοφανή οικολογική κρίση πρέπει να είναι εκτεταμένες και ριζοσπαστικές. Τα διογκωμένα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν με παλιά εργαλεία και νοοτροπίες. Αυτό που θέλουμε να συντηρήσουμε είναι η πολιτιστική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, οι ποικίλες ταυτότητες και η μοναδική φύση αυτής της χώρας με τις ανθρώπινες κοινότητές της σε αρμονική συμβίωση.

* Δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι. Ο οικονομικός φιλελευθερισμός έρχεται σε αντίθεση με άλλες πολιτικές και κοινωνικές ελευθερίες και γενικότερα με τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Μια ασύδοτη «ελεύθερη» αγορά, με την αλληλένδετη ιδεολογία της αέναης οικονομικής μεγέθυνσης, οδηγεί, μέσω του άγριου ανταγωνισμού, στην ανάπτυξη ολιγοπωλίων, στην ασυδοσία του μεγάλου κεφαλαίου και στην ανάπτυξη «διαπλεκόμενων συμφερόντων», που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μια ολιγαρχική τυραννία οργουελικών διαστάσεων. Εμείς είμαστε υπέρ της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

* Πιστεύουμε στην προοδευτική πολιτική. Στόχος μας η αποδυνάμωση των μεγάλων και πολυεθνικών επιχειρήσεων και η ενδυνάμωση, αυτοοργάνωση και δικτύωση των μικρών παραγωγών, σε μια οικονομία αποκεντρωμένη και τοπικής κλίμακας, που να σέβεται τα τοπικά φυσικά χαρακτηριστικά (γονιμότητα εδάφους, διαθεσιμότητα νερού και φυσικών πόρων, μη οικονομικές περιβαλλοντικές παροχές) και να ελέγχεται από τις δημοκρατικές διαδικασίες των υπεύθυνων τοπικών κοινωνιών. Ζητούμε περισσότερες αρμοδιότητες στο Ευρωκοινοβούλιο και ταυτόχρονα θέλουμε να συνεισφέρουμε στη διαμόρφωση πιο δημοκρατικών θεσμών διαβούλευσης.

* Υποστηρίζουμε την «από τα κάτω» κοινωνική δυναμική. Αναπτύσσουμε δεσμούς αλληλεγγύης και συνεργασίας στους αγώνες με άτομα και συνιστώσες του κοινωνικού κινήματος. Συμμετείχαμε και στο διεθνές κίνημα αμφισβήτησης, που ξεκίνησε το 1999 από το Σιάτλ, με πασιφανείς πράσινες συνιστώσες.

Διαφωνούμε, όμως, με τον παραγωγισμό και μια αριστερή λατρεία της ανάπτυξης, από μια διστακτική αντίδραση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και από μια αδυναμία ανάδειξης του κεντρικού τους χαρακτήρα.

Η Οικολογία επεκτείνεται στην κριτική του τρόπου ζωής, παραγωγής και κατανάλωσης και αντιπροτείνει ένα νέο μοντέλο κοινωνίας.

Επιδιώκουμε να διαμορφωθούν κοινωνικές και πολιτικές πλειοψηφίες σε μια σειρά από ζητήματα. Για να διευκολυνθούν όμως οι οικολογικές και οι κοινωνικές αλλαγές, πρέπει να ισχυροποιηθεί η πολιτική παρουσία των Οικολόγων Πράσινων, με την υπερψήφισή τους στις ευρωεκλογές.

ΟΣΔΕ : Ψηφιακή αποτύπωση αγροτεμαχίων απο φέτος

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται ότι θα χάσουν από φέτος οι Ελληνες αγρότες από τις αγροτικές ενισχύσεις της Ε.Ε, μετά την υποχρεωτική ψηφιοποίηση όλων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, που η χώρα μας έπρεπε να εφαρμόσει από την 1-1-2005. Το ίδιο αναμένεται να υποστούν και οι κτηνοτρόφοι αφού μεγάλο μέρος των βοσκοτόπων για τους οποίους παίρνουν επιδοτήσεις, θα βγουν υποχρεωτικά εκτός ενισχύσεων, αφού όπως προκύπτει είναι χαρακτηρισμένοι ως δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις.
Τις μέρες αυτές στάλθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε όλες τις Ενώσεις και Ομοσπονδίες της χώρας τα στοιχεία του λεγόμενου «νέου χαρτογραφικού υπόβαθρου», το οποίο δημιουργήθηκε από δορυφορικές φωτογραφίες. Με το σύστημα αυτό επιχειρείται να ξεκαθαριστεί ποιες εκτάσεις είναι δασικές και αναδασωτέες και ποιες αγροτικές, ώστε στη συνέχεια να ταυτοποιηθούν με βάση αυτό όλες οι αγροτικές εκτάσεις καινα ψηφιοποιηθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Ετσι με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν θα δοθούν οι επιδοτήσεις της λεγόμενης ενιαίας ενίσχυσης για το 2009 αλλά και τα επόμενα χρόνια..Ηδη οι πρώτες συγκρίσεις των στοιχείων και οι πρώτες αποτιμήσεις έχουν ανάψει φωτιές, που πολλαπλασιάζονται, μόλις οι εκπρόσωποι των αγροτών πληροφορούνται τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, ενώ το θέμα θα απασχολήσει την ερχόμενη Τρίτη τη σύσκεψη που συγκαλεί στην Αθήνα η ΠΑΣΕΓΕΣ.Κάποιοι, αρκετά απαισιόδοξοι λένε ότι «τα ψέματα τελείωσαν» και ότι αν δεν γίνει κάτι από την κυβέρνηση, με μια πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος, οι αγρότες κινδυνεύουν να χάσουν ακόμη και ένα ποσοστό 10%-15 της συνολικής ενιαίας (αποσυνδεμένης) ενίσχυσης της Ε.Ε. που φτάνει στα 1.750-1.800 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ μαζί με τη συνδεμένη ενίσχυση φτάνουν συνολικά τα 2.500 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Οι επιπτώσεις
Εκτιμούν επίσης ότι επιπτώσεις θα υπάρξουν στη συνέχεια και στην εξισωτική αποζημίωση αλλά και σε άλλες ενισχύσεις και προγράμματα, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό που θα χάσουν οι αγρότες να είναι ακόμη μεγαλύτερο. Ολα αυτά κάνουν ένα σημαντικό πακέτο που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χάνουν πλέον οι Ελληνες αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κάθε χρόνο από τις επιδοτήσεις της Ε.Ε.

Με συγκρατημένο τρόπο αντιμετωπίζει το θέμα ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καραμίχας. «Η πρώτη εικόνα από τη μελέτη της ψηφιακής αποτύπωσης είναι ότι υπάρχουν πολλά δεδομένα που θέλουν διευκρινίσεις. Υπάρχουν κίτρινες ζώνες και πρέπει να διευκρινιστεί αν έχει κάνει λάθος ο δορυφόρος ή αν όντως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις. Εκτιμώ ότι στις 10 Ιουνίου θα είμαστε σε θέση να δώσουμε συγκεκριμένα στοιχεία» μας είπε.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση λόγω και των ευρωεκλογών επιχειρεί να περάσει το όλο θέμα όσο το δυνατόν πιο χαμηλά, δεδομένου ότι οι ευθύνες της είναι μεγάλες για τη μη ορθή εφαρμογή εδώ και χρόνια του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, το οποίο οι άλλες χώρες εφαρμόζουν από την 1-1-2005. Η υστέρηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα από τις αρχές του 2007 να πληρώσει πρόστιμα ύψους 1,1 δισ. ευρώ και να έχει τεθεί σε καθεστώς επιτήρησης. Η χώρα είχε δεσμευτεί πως θα λειτουργήσει το λεγόμενο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων Γεωγραφικών Πληροφοριών μέχρι τις 31-12-2008, κάτι όμως που δεν έκανε με ευθύνη της κυβέρνησης. Τώρα δεν έχει πλέον καμία δυνατότητα παρά μόνο να ολοκληρώσει την ψηφιακή αποτύπωση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, με ό,τι αυτό σημαίνει.

Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες
Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που έδωσαν μόνο για τον νομό Λέσβου ο πρόεδρος της ΕΑΣ Αλέκος Γιαζιτζόγλου και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λευτέρης Μανδάνης. Με τη νέα ψηφιακή χαρτογράφηση, οι επιδοτήσεις από 40 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα για τα νησιά της Λέσβου και της Λήμνου θα μειωθούν από 8 μέχρι 15 εκατ. συνολικά.

Οι αγροτικές εκτάσεις από 1.207.000 στρέμματα θα μειωθούν σε 949.500 στρέμματα. Οι ελαιώνες που θα βγουν εκτός ενισχύσεων υπολογίζονται σε 15,57%, ενώ από τις εκτάσεις των βοσκοτόπων εκτός θα βγει ποσοστό περίπου 36,45%, που σημαίνει ότι από τους 4.000 κτηνοτρόφους θα χάσουν τις επιδοτήσεις περίπου οι 1.600.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΑΣ Ηρακλείου Μανόλη Γαβαλά, οι χάρτες εμφανίζουν «κίτρινες» και «κόκκινες» ζώνες, με τις οποίες περικόπτεται μέρος των επιλέξιμων εκτάσεων. Γίνεται μάλιστα λόγος για ένα ποσοστό κοντά στο 21% των ελαιοπαραγωγών που βγαίνουν εκτός επιδοτήσεων. Παρόμοια εμφανίζεται η κατάσταση και στη Μεσσηνία και σε άλλους νομούς.

Στη Χαλκιδική επίσης, όπου υπάρχει μεγάλο μέρος δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων που έχουν μετατραπεί σε αγροτικές εδώ και δεκαετίες, το τοπίο που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους αγρότες και τοπικούς φορείς είναι εκρηκτικό, ενώ με ιδιαίτερο τρόπο αντιδρά ο βουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Βαγιωνάς, ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει πολιτική λύση.

1,8 ΔΙΣ. είναι η ετήσια κοινοτική ενίσχυση, που μαζί με τη συνδεδεμένη φτάνουν στα 2,5 δισ. ευρώ η διαδικασια

Μετ εμποδίων η διασταύρωση χαρτών και φωτογραφιών
«Η ψηφιοποίηση έρχεται να βάλει τέλος στις μαϊμουδιές, αλλά αυτό είναι κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και 15 χρόνια. Στο εξής οι επιδοτήσεις θα δίνονται σε καθεστώς διαφάνειας, καθώς κανείς δεν θα μπορεί να κοροϊδεύει το σύστημα» υποστηρίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ Παναγιώτης Καρλατήρας.

Σύμφωνα με παράγοντες της ΠΑΣΕΓΕΣ, αν οι χάρτες είχαν σταλεί από τον Σεπτέμβριο του 2008, σήμερα θα είχε ολοκληρωθεί η διασταύρωση. Οι Ενώσεις όμως των αγροτών σήμερα βρίσκονται σε πανικό.

Από τη μία παραλαμβάνουν δηλώσεις καλλιέργειας και ταυτόχρονα τρέχουν να διασταυρώσουν τους χάρτες (ο δορυφόρος έστειλε φωτογραφίες και μετά έγινε φωτοερμηνεία). Υπάρχουν πολλά λάθη στους χάρτες, επειδή η κλίμακα της δορυφορικής εικόνας απέχει πολύ από τους ορθοφωτοχάρτες.

Χάθηκε χρόνος
Στελέχη της ΠΑΣΕΓΕΣ υποστηρίζουν ακόμη ότι θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί οι χάρτες του Εθνικού Κτηματολογίου (που καλύπτουν το 70% της χώρας) και είναι έτοιμοι και να μη χαθεί χρόνος και να γίνει όλη αυτή η δουλειά. Συγκεκριμένα πρέπει να ψηφιοποιηθούν από τις δορυφορικές φωτογραφίες περί τα 6.500.000 αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα.

Ηδη απασχολούνται για να φέρουν σε πέρας αυτή τη δουλειά σε όλη τη χώρα 5.000 άτομα ως ειδικοί μηχανογράφησης στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και ως εξωτερικά συνεργεία που κάνουν τις ταυτοποιήσεις.
(Χρήστος Τελίδης από το ethnos.gr)

Etal – Oberammergau της Βαυαρίας

Βιντεάκια τραβηγμένα στο Etal – Oberammergau της Βαυαρίας κοντά στις Αλπεις, το βιντεάκι δείχνει ένα αγρόκτημα που ο ιδιοκτήτης το έχει μετατρέψει σε επισκέψιμο, διαθέτει καφέ εστιατόριο και στο ισόγειο παραδοσιακή επεξεργασία γάλακτος ανοιχτή για το κοινό και φυσικά μπορείς να αγοράσεις τα τυριά που παράγουν ή τα βούτυρα.Größere Kartenansicht

ΠΑΣΟΚ: Προτάσεις για κτηνοτροφία

Το ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας τη σημαντική συμβολή της κτηνοτροφίας στην ελληνική οικονομία και στην απασχόληση, ιδιαίτερα στις ορεινές, δυσπρόσιτες και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις:

1. Για την οικονομική ανακούφιση των κτηνοτρόφων, με ρύθμιση των χρεών τους, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς στις τράπεζες.

2. Για τη μείωση του κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα του κόστους των ζωοτροφών, και την αύξηση της επιστροφής Φ.Π.Α..

3. Για την πάταξη της ανεξέλεγκτης δράσης των καρτέλ και των παράνομων ελληνοποιήσεων.

4. Για την κατάργηση του Ειδικού Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ), αυτό το χαράτσι που επέβαλε η κυβέρνηση και στους κτηνοτρόφους.

5. Για τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους των αδειοδοτήσεων για τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

6. Για την υλοποίηση προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των σφαγείων σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή και των κτηνοτρόφων στα επενδυτικά σχήματα.

7. Για την επέκταση του Ταμείου Εγγυοδοσίας και στις γεωργικές και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

8. Για ριζικές αλλαγές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να καταβάλλονται έγκαιρα οι ενισχύσεις και να υπάρχει διαφάνεια στη διαχείριση των δικαιωμάτων του εθνικού αποθέματος.

9. Για την ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να γίνεται έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων προστασίας της υγείας των ζώων, και για την αναμόρφωση του κανονισμού του ΕΛΓΑ για τη βελτίωση της ασφαλιστικής κάλυψης

10. Για τη βελτίωση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος για τους κτηνοτρόφους.

Πρόσκληση σε Ημερίδα

Άνθρωποι – Ζώα – Φύση: από τον Ανθρωποκεντρισμό στον Οικοβιοκεντρισμό (για τα δικαιώματα της φύσης και της ζωής) την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009, 17.00 – 21.00, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα.
www.hau.gr
Επίσημος ομιλητής ο πρωτοπόρος φιλόσοφος του κινήματος για τα δικαιώματα των ζώων
TOM REGAN
συμμετέχει και η Ελληνική Εταιρεία Ηθικής