Γεωργικές Συμβουλές : Προκηρύχτηκε το Μέτρο 2.1

Διαβάστε την Προκήρυξη askjim.gr των Γεωργικών Συμβουλών
Υπο-Μέτρο 2.1: «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών»
Υπο-Μέτρο 2.1 εδώ .

Μόνο τυποποιημένα τρόφιμα στη Νέα ΚΥΑ Λαϊκών

Νέα ΚΥΑ για τις Λαϊκές
Συμπερασματικά : Δεν επιτρέπεται να πωλούνται χύμα προϊόντα στις λαϊκές
και θα πρέπει να διασφαλίζεται η Ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων (Mελέτη HACCP,Ευέλικτο HACCP)
Για Τεχνική Υποστήριξη -Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επικοινωνήστε μαζί μας
( 6998007665)

Τα πωλούμενα τυποποιημένα τρόφιμα στις Λαϊκές πρέπει να συμφωνούν με το άρθρο 3 .
Άρθρο 3
Ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια προϊόντων που διατίθενται στο υπαίθριο εμπόριο

1. Τα διατιθέμενα από τους πωλητές στο υπαίθριο εμπόριο, τρόφιμα, ανάλογα με το είδος
τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων,
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίμων νομοθεσίας, τις σχετικές
κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, τον
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (υπ’ αρ. 1100/9.9.1987 απόφαση του Ανώτατου Χημικού
Συμβουλίου, Β΄ 788), τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) της υπό στοιχεία 91354/24.8.2017 απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, (Β΄ 2983) με την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων
αρμοδιότητας του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ), την απόφαση του Υπουργού Υγείας
υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/ 23.6.2017 (Β΄ 2161) «Υγειονομικοί όροι και
προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ ποτών και άλλες διατάξεις» και των
λοιπών υγειονομικών διατάξεων.
Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται επίσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 (L
157). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να
διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα οχήματα,
αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα. Επιπλέον εφαρμόζεται το άρθρο 18 της υπ’ αρ. 15523/2006
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1187) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και ο ν.
2969/2001 (Α΄281).
2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εμπόριο είδη διατίθενται σύμφωνα με τους Κανόνες
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) με την
επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και του Γενικού Χημείου
του Κράτους, και πρέπει να πληρούν τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
(Κεφάλαια Β και Γ του ν. 4308/2014, Α’ 251). Σε καμία περίπτωση, δεν πρέπει να
συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των
σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή
διατάξεων της ενωσιακής τελωνειακής νομοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001, Α΄ 265) και του ν. 2969/2001 (Α΄ 281).
3. Κάθε πωλητής υπαίθριου εμπορίου, ο οποίος διακινεί βιομηχανικά – βιοτεχνικά μη
εδώδιμα προϊόντα ή μεταποιημένα τρόφιμα απευθείας από ειδικά διασκευασμένο όχημα,
καταλαμβάνει αριθμό μέτρων ίσο με το μήκος του οχήματός του, όχι όμως, άνω των οκτώ
(8) μέτρων και σύμφωνα προς τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Στην
περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το μήκος του
οχήματος είναι μικρότερο από το οριζόμενο μήκος πάγκων για τις συγκεκριμένες
κατηγορίες πωλούμενων ειδών, ανά λαϊκή αγορά, και εφόσον υπάρχει δυνατότητα από
άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασμένα οχήματα να διαθέτουν
Έγκριση Τύπου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία της υπ’ αρ.
54795/2971/20/18.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομικών και
Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 5946). Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίμων
τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ)
852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που συντηρούνται με ψύξη και κατάψυξη πρέπει
να τηρείται η αλυσίδα ψύξης με βάση τις θερμοκρασίες συντήρησης που ορίζει ο
παρασκευαστής των τροφίμων.

Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας


Στρατηγικό Σχέδιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ από 23/12/2021 έως 7/1/2022
Διαβάστε περισσότερα εδώ :

Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΚΑΠ 23- 27: Θέσεις της ΕΘΕΑΣ

Διαβάστε εδω το Ενδιάμεσο κείμενο Διαβούλευσης του Στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ 23-27

Διαβάστε εδω το Κείμενο Διαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ΚΑΠ 23-27
Η ΕΘΕΑΣ θεωρεί ότι:

I. Είναι μοναδική η ευκαιρία, πραγματικά και εννοιολογικά με την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ 2021-2027 μέσα στην πανδημία, για ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο με διαθρωτικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την αγροτική ανάπτυξη. Η πανδημία έφερε το προσκήνιο την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας και την τοπική παραγωγή και αυτό πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου, που θα θέτει στο επίκεντρο ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο για την αγροτική μας οικονομία, τις αγροτικές μας περιοχές σε συνδυασμό πάντα με τις δράσεις για το περιβάλλον.

II. Η αξιοποίηση των κοινοτικών εισροών (ΚΑΠ και Ταμείο Ανάκαμψης) είναι κρίσιμες για το αγροτικό εισόδημα και την προστασία του υφιστάμενου παραγωγικού δυναμικού και των υποδομών του αγροτοδιατροφικού τομέα της χώρας. Για να είναι αποτελεσματική η χρήση των κοινοτικών εισροών, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο οφείλει να κινείται σε πέντε άξονες που θα περιλαμβάνουν την: Continue reading

Προστασία Προϊόντων ΠΟΠ με νέο νομοσχέδιο


Κυρώσεις και ποινές με το νέο το Νομοσχέδιο για την προστασία των ΠΟΠ προϊόντων

Κωδικοποιημένα οι αλλαγές που θα φέρει το νέο νομοσχέδιο
– Αποτελεσματική και άμεση επιβολή κυρώσεων σε παραβάτες των ΠΟΠ προϊόντων.
– Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων σε βαριές και χαμηλές ε ανάλογα πρόστιμα επι του τζίρου της επιχείρησης
– Θεσπίζονται δείκτες απόδοσης γάλακτος ανα τυροκομικό προϊόν και καταργείται η υπερδιήθηση ως τεχνική για τα ΠΟΠ Continue reading

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα

Περισσότερα εδω
Γιατί χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο πιστοποίησης για τις απορροφήσεις άνθρακα και ποια είναι τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη;

Το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την πιστοποίηση των απορροφήσεων άνθρακα θα επέτρεπε τον διαφανή και αξιόπιστο εντοπισμό λύσεων για αποτελεσματική και βιώσιμη απορρόφηση άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Ο καθορισμός κοινών προτύπων και κανόνων για υψηλής ποιότητας απορροφήσεις άνθρακα θα συνέβαλε στη βιώσιμη και αποδοτική από άποψη κόστους εφαρμογή λύσεων απορρόφησης στην Ένωση και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου απάτης και σφαλμάτων. Continue reading

Ν. 4859/2021 Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

goats
Νόμος Λιβανού Ν.4859/2021 για την αδειοδότηση Κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Διαβάστε το Νόμο εδώ
«Αν ο ιδιοκτήτης κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβεί σε νομιμοποίηση των σχετικών αυθαίρετων κατασκευών μέσα σε ένα (1) έτος από την κοινοποίηση ή από τον χρόνο γνώσης με οιονδήποτε τρόπο της έκθεσης αυτοψίας, επιβάλλεται, σύμφωνα με το Τμήμα Δ’ του ν. 4495/2017, πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) του προστίμου ανέγερσης της έκθεσης αυτοψίας και
διατήρησης από τη διαπίστωση του αυθαιρέτου έως την ημερομηνία έκδοσης της οικοδομικής άδειας»

Ως προς το νομοσχέδιο, σε Δελτίο τύπου ΥΠΑΑΤ ο κ. Λιβανός είπε «…το παρόν νομοσχέδιο έρχεται να λύσει προβλήματα και να δώσει μια μεταρρυθμιστική πνοή στην ελληνική κτηνοτροφία.»

Και υπενθύμισε ότι «… από τις 100.000 κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας, μόνο οι 16.000 είναι νόμιμες. Οι υπόλοιπες, μολονότι υπάρχουν στην ελληνική ύπαιθρο, είναι αόρατες για το κράτος. Υπάρχουν αλλά εμείς κάνουμε ότι δεν τις βλέπουμε. Πλέον, δίνουμε τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους μας να τις νομιμοποιήσουν. Παύουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο μας». Ο κ. Λιβανός υπενθύμισε ότι οι κτηνοτρόφοι με τους εκπροσώπους τους στην Επιτροπή αγκάλιασαν το νομοσχέδιο.
Αναδημοσίευση από ΥΠΑΑΤ

Σαρωτικές αλλαγές έρχονται με τον νέο κλιματικό νόμο

cop26Απαγόρευση της χρήσης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης και της πώλησης αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου από το 2030, κατάργηση της χρήσης μαζούτ για την παραγωγή ρεύματος στα νησιά, υποχρεωτική ασφάλιση των κτιρίων σε περιοχές υψηλού κλιματικού κινδύνου, διεύρυνση της Μελέτης Περιβαλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει τις επενδύσεις προκειμένου να εξετάζονται και οι κλιματικές επιπτώσεις, είναι ορισμένα από τα μέτρα που προβλέπει ο νέος κλιματικός νόμος, ο οποίος θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες.

Την ψήφιση του κλιματικού νόμου ανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP26 στη Γλασκώβη. Continue reading

Οι Συνέπειες Της Κλιματικής Αλλαγής Στην Ελλάδα – Μια Έρευνα


Οι Συνέπειες Της Κλιματικής Αλλαγής Στην Ελλάδα ΘΟΔΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Η ΕΕ και μαζί της η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 55% μέχρι το 2030 και στο μηδέν μέχρι το 2050. Το αν μπορεί να το πετύχει, και το αν θα την ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες χώρες εξίσου αποτελεσματικά, είναι κάτι που απομένει να αποδειχτεί.
Ο βαθμός της προσαρμογής που θα χρειαστεί (και, κατά συνέπεια, το πόσο δύσκολη θα είναι) θα εξαρτηθεί από το ποιο σενάριο θα επαληθευτεί τελικά.
Θα πάμε σε έναν κόσμο ακόμα πιο ζεστό από τον σημερινό, μεν, αλλά σε βαθμό διαχειρίσιμο;
Ή μήπως -που είναι και το πιο πιθανό- σε έναν πολύ πιο ζεστό κόσμο, με πολύ πιο έντονα φαινόμενα από αυτά που βλέπουμε σήμερα γύρω μας; Continue reading

Oικολογικά σχήματα : Προτάσεις του ΥΠΑΑΤ στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 23-27

H εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στην ΚΑΠ 23-27
είναι οι εθνικοί στόχοι που έχουν τεθεί στα Στρατηγικά Σχέδια των κ-μ . Σύντομα θα δοθεί σε Διαβούλευση και μέχρι 31-12-2021 θα αποσταλεί το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 23-27 στην Ε.Ε
Ο Πυλώνας Ι οι άμεσες ενισχύσεις ( 1,9 Δις Ευρώ ) όπου τα 460 Εκ Ευρώ (25%) αντιστοιχούν στο καθεστώς για τα Οικολογικά Σχήματα .
Τα οικολογικά Σχήματα (eco-schemes) ειναι Περιβαλλοντικές Δράσεις εύκολα εφαρμόσιμες όπου εθελοντικά οι Γεωργοί θα δεσμεύονται όταν θα δηλώσουν το ΟΣΔΕ (Μάϊος 2023) ότι αναλαμβάνουν κάποιες απ αυτές και θα τις υλοποιήσουν με την Βοήθεια των Γεωργικών Συμβούλων .Θα δεσμεύονται μ δείκτες και ποσοτικούς στόχους . Στα 100 Ευρώ ενισχύσεις της Βασικής τα 25 θα τα λαμβάνουν μέσα απο τις Περιβαλλοντικές Δράσεις με τα Οικολογικά Σχήματα ,στη βάση δεικτών με ποσοτικούς στόχους και νούμερα .
Continue reading