Αγροτική οικοτεχνία: Ερωτήσεις -απαντήσεις

oliveoil
Είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τεχνικά την ιδέα σας απο το χωράφι μεχρι το ράφι ως προϊόν .
Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στην έκδοση άδεις λειτουργίας , στο Σχέδιο HACCP και στην σύνταξη του τεχνικού φακέλου παραγωγής .
Επικοινωνήστε άμεσα με Συνεργάτες μας :
Παπακωνσταντίνου Δημήτριος ( 6977 239 066) – Ιωαννίδου Ζωή ( 6948 744 421 )
e-mail: ecogrev@gmail.com

0.Ερωτήσεις Απαντήσεις ….διαβάστε εδω …

Μπορείτε να παράγετε και να μεταποιείτε με ασφάλεια ΟΓΑ κατηγορίες προϊόντων αγροτικής οικοτεχνίας . Continue reading

Αδειοδότηση πρώτα και μετά έλεγχος .

Tι αλλάζει στις διαδικασίες αδειοδότησης του επιχειρείν
KΥΣΟΙΠ: Αμεσα οι άδειες λειτουργίας για βιομηχανίες τροφίμων, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τουριστικά καταλύματα
Του Σταμάτη Ζησίμου
zstam@naftemporiki.gr
Με την απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια αρχή θα είναι εφικτή πλέον και στην Ελλάδα η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς χθες το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) ενέκρινε το σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με το οποίο απλοποιούνται δραστικά οι διαδικασίες αδειοδότησης σε τρεις κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που παράγουν το 25% του ΑΕΠ. Continue reading

Αδειοδότηση κτηνοτροφικών Μονάδων: Πιθανή παράταση !

Από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης προωθείται νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία παρατείνεται η προθεσμία νομιμοποίησης των σταβλικών και εν γένει κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων για 18 μήνες από τη λήξη της,
δηλαδή μέχρι τις 12 – 09 – 2016.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ.
Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ

Επαγγελματικά εργαστήρια γαλακτοκομικών στη φάρμα σας.

Οι λεπτομέρειες παραγωγής και διάθεσης παραδοσιακων γαλακτοκομικών

Με χρήση ιδιοπαραγόμενου γάλακτος που προέρχεται αποκλειστικά από την ίδια κτηνοτροφική εκμετάλλευση και δεν ξεπερνά τα 500 κιλά ημερησίως πρέπει να πραγματοποιείται η ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από τη μονάδα, σύμφωνα με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση : ΥΑ 3724/162303 (ΦΕΚ 3438/Β/22-12-2014 ) Continue reading

Οριοθετώντας τις υποχρεώσεις κτηνιάτρου εκτροφής-παραγωγών.

ΣΤΑΒΛ1Άρθρο 10.
Υποχρεώσεις του «κτηνιάτρου εκτροφής»
κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
1) Ο «κτηνίατρος εκτροφής», υποχρεούται: Continue reading

Παράταση στις προθεσμίες για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης

Παράταση ενός έτους για όλες τις κατηγορίες αυθαιρέτων του νόμου 4178 υπέγραψε ήδη ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, Νίκος Ταγαράς. Παράλληλα, δίνεται παράταση επιπλέον δύο ετών σε μηχανικούς και ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για την υποβολή των σχεδίων που συνοδεύουν τη δήλωση των αυθαιρέτων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η οποία βρίσκεται ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση, δίνεται παράταση δώδεκα μηνών στην προθεσμία υποβολής δήλωσης αυθαιρέτου. Δηλαδή, η νέα προθεσμία λήγει στις 8 Φεβρουαρίου του 2016, με την πάροδο συνολικά 30 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου 4178. Σημειώνεται ότι σε όλη την περίοδο της παράτασης, δηλαδή από τις 8 Φεβρουαρίου του 2015 έως τις 8 Φεβρουαρίου του 2016, θα ισχύουν οι ίδιες δυνατότητες αποπληρωμής και ιδίως οι 60 μηνιαίες δόσεις που προβλέπονται και για όσους υποβάλλουν δήλωση σήμερα. Continue reading

Εργαστήριο για Λικέρ & Τσίπουρο .

. Για τη λήψη της άδειας ασκήσεως επαγγέλμα−
τος υποβάλλεται μαζί με τα προβλεπόμενα από τις
ανωτέρω διατάξεις δικαιολογητικά και τεχνική έκθεση,
υπογεγραμμένη από Γεωπόνο Μελετητή: Επικοινωνήστε με το γραφείο μας Παπακωνσταντίνου Δημητριος (6977239 066) e-mail: ecogrev(a)gmail.com μαζί με
διάγραμμα ροής, όπου με λεπτομερή τρόπο περιγρά−

φεται η παραγωγική διαδικασία σε ότι αφορά στην

κατεργασία και στη ζύμωση των χρησιμοποιουμένων

κατά περίπτωση πρώτων υλών καθώς και στην ακο−

λουθούμενη για την απόσταξη πρακτική.

Προκειμένου για τα αποσταγματοποιεία που συστε−

γάζονται και συλλειτουργούν με οινοποιεία, με τα προ−

αναφερθέντα δικαιολογητικά συνυποβάλλεται λεπτομε−

ρές σχεδιάγραμμα των εγκαταστάσεων του οινοποιείου

στο οποίο αποτυπώνεται και ο υπάρχων μηχανολογικός

και λοιπός εξοπλισμός αυτού.

Όλα τα εν λόγω δικαιολογητικά κατατίθενται την

πρώτη φορά που ο αποσταγματοποιός αιτείται την

έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς

και σε κάθε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης

ή μεταβολής τους.

Ρωτήστε  μας 

για   Μελέτη- Άδεια άσκησης Επαγγέλματος    (6977 239 066)

Ρακόμελο .λικέρ (ηδύποτο)

Νομοθεσία   για αλκοολούχων ποτών  (ενοποιημένη )

 

 

 

ΙΙ.      ΓΕΝΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

7

178/2002 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα ,για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων Για την υγιεινή των τροφίμων

EEL 31 της 01/02/2002, σ. 1

8

882/2004

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς την νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων

EEL 191 της 28/5/2004, σ. 1

9

Οδηγία 2000/13/EK

Για προσέγγιση των Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων

EE L 109 της 06/05/2000

σ. 29 (Αρθρο 11 του Κ.Τ.Π)

10

Οδηγία 2001/101/ΕΚ

Για τροποποίηση της οδηγίας 2000/13 για προσέγγιση των Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων

EE L 310 της 28/11/2001

σ.19 (Φ.Ε.Κ. 64/Β/23-5-2002)

11

Οδηγία 2003/89/ΕΚ

Για τροποποίηση της οδηγίας 2000/13 για προσέγγιση των Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων

EE L 308 της 25/11/2003

σ.15(Φ.Ε.Κ.489/Β/13-4-2005)

12

Οδηγία 2006/142/ΕΚ

Για τροποποίηση της οδηγίας 2000/13 για προσέγγιση των Νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση,την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων

EE L 368 της 23/12/2006

σ.110(Φ.Ε.Κ. 912/Β/14-9-2007

13

Οδηγία 2007/68/ΕΚ

Για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα συστατικά τροφίμων

ΕΕ L 310 της 28/11/2007

σ.11 Φ.Ε.Κ. 924/Β/20-05-2008

                                                                                                                                                                                       

14

Οδηγία 2007/45/ΕΚ

Για την θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα για την κατάργηση των οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου

EE L 310 της 

5/09/ 2007

(Φ.Ε.Κ. 1657/Β/14-08-2008

15

Οδηγία 2008/5/ΕΚ

Για την αναγραφή στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων ,υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ

EE L 27 της  31/1/2008 (Κωδικοποιημένη)

 

 

 

 

B. ΕΘΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ι.    ΕΙΔΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΗ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 1

Ν. 2969/2001

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα

Φ.Ε.Κ. 281/Α/18-12-2001

 2

N. 2960/2001

Τελωνειακός Κώδικας

Φ.Ε.Κ. 265/Α/22-11-2001

 3

Ν. 3583/2007

Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

Φ.Ε.Κ. 142/Α/28-06-2007

 2

Α.Υ.Ο.Ο. 3010878/1396/0029/2003

Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών

Φ.Ε.Κ.  832/Β/25-6-2003

 3

Α.Υ.Ο.Ο. 3018093/2377/0029/2007

Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 3010878/1396/0029/2003 απόφασης για παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών

Φ.Ε.Κ. 1634/Β/17-8-2007

 4

Α.Υ.Ο.Ο.

18795/4931/24-10-1988

Καθορισμός όρων και διατυπώσεων παραγωγής αποστάγματος από στέμφυλα σταφυλιών και των ποτών που παράγονται από αυτό Τσίπουρο ή Τσικουδιά

Φ.Ε.Κ. 789/Β/27-10-1988

 5

Α.Υ.Ο.Ο. 3009419/1118/0029/10-8-2004 & Α.Υ.Ο.Ο. 3006716/772/0029/10-8-2004

Αναγνώριση γεωγραφικών ενδείξεων «Μυτιλήνη» και «Πλωμάρι ως συμπληρωματικά της επωνυμίας πώλησης ούζο 

Φ.Ε.Κ. 1283/Β/23-8-2004

 6

Α.Υ.Ο.Ο. 3023634/2911/0029/6-12-2004

Προδιαγραφές του λικέρ (ηδύποτου) «Μαστίχα Χίου»

Φ.Ε.Κ. 1868/Β/16-12-2004

 7

Βασιλικό Διάταγμα 25/12/1917

Περί εκτελέσεως του Ν.971/1917 περί της φορολογίας του οιν/τος

 

8

Α.Υ.Ο. 3023220/3726/Δ2925-01-2010

Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφι-
κής ένδειξης «Λικέρ Μήλο Νάουσας ή Λικέρ Μήλο
Ναού σης

Φ.Ε.Κ.  95/Β/3-2-2010

9

Α.Υ.Ο. 3001712/237/Δ29/25-01-2010

Όροι και προδιαγραφές για τη χρήση της ένδειξης
«ρακόμελο» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας
πώλησης A) «λικέρ (ηδύποτο)» ή B) «αλκοολούχο
ποτό».

Φ.Ε.Κ.  95/Β/3-2-2010

10

Α.Υ.Ο. 3001712/237/ Δ29/25-01-2010

Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφι-
κής ένδειξης «Λικέρ Ροδάκινο Νάουσας ή Λικέρ
Ροδά κινο Ναούσης»

Φ.Ε.Κ.  95/Β/3-2-2010

11

Α.Υ.Ο. 3023221/3727/ Δ29/25-01-2010

Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφι-
κής ένδειξης «Λικέρ Κράνο Νάουσας ή Λικέρ Κρά-
νο Ναού σης».

Φ.Ε.Κ.  95/Β/3-2-2010

12

Α.Υ.Ο. 3023012/3696/ Δ29/25-01-2010

Προδιαγραφές για την αναγνώριση της γεωγραφι-
κής ένδειξης «Λικέρ Κεράσι Νάουσας ή Λικέρ Κε-
ράσι Ναούσης».

Φ.Ε.Κ.  95/Β/3-2-2010

13

Α.Υ.Ο. 3001794/261/ Δ29/25-01-2010

Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «GREEK
ANIS» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώ-
λησης «li queur»

Φ.Ε.Κ.  95/Β/3-2-2010

 

 

ΙΙ.      ΓΕΝΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

14

 

Κώδικας Τροφίμων & Ποτών & Αντικειμένων κοινής χρήσης