Ενεργά προγράμματα 2017

ΜΕΤΡΟ 4.2.1
«ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»