Μελέτες χρηματοδότησης

– Σύνταξη-υποβολή φακέλων χρηματοδοτούμενων έργων
– Σύνταξη- Υποβολή φακέλου Νέων Αγροτών (Μ 6.1 & Μ 6.3 )
– Σχέδια Βελτίωσης (Μ 4.1)
– LEADER
παράλληλα υποστηρίζουμε:
– την εξατομικευμένη εκπαίδευση στις ανάγκες του επενδυτικού σας σχεδίου