Μελέτη ένταξης σε Επιδοτούμενο Πρόγραμμα

– Σύνταξη-υποβολή φακέλων χρηματοδοτούμενων έργων
– Σύνταξη- Υποβολή φακέλου Νέων Αγροτών
– Σύνταξη Φακέλου για Σχέδιο Βελτίωσης
– Σύνταξη Μελέτης LEADER
παράλληλα υποστηρίζουμε:
– Την τεχνική εκπαίδευση για τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου