Εκπαίδευση Νέων Αγροτών- Συμβουλευτική

Σε μια τρίωρη παρουσίαση, έρχεστε σε επαφή με την έννοια της αγροτικής επιχειρηματικότητας.
Ο Νέος Αγρότης καλείται να αναπτύξει μια επιχείρηση με τρία σκέλη:
Παραγωγή
Μεταποίηση- Συσκευασία
Διάθεση
Στόχος μας είναι να κατανοήσει τα βήματα της ορθολογικής διαχείρησης της επιχείρησης και να
κατορθώσει να έχει τον έλεγχο της τελικής διάθεσης.

Προς αυτή την κατεύθυνση επεξεργαζόμαστε:

• Ανάπτυξη στόχου- σκοπού για την Αγροτική Επιχείρηση
• Απόκτηση μεθοδολογίας για την επίτευξη των στόχων
• Απόκτηση γνώσεων της νέας τεχνολογίας
• Απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων
• Διάθεση στην αγορά του συνόλου της παραγωγής
• Συνεχής βελτίωση της ποιότητας παραγωγής

•Νομική μορφή της Αγροτικής Επιχείρησης- Συνέργια, Συνεταιρισμός, Ομάδα Παραγωγών.
•Η Επιχειρηματική Ιδέα
•Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (συνοπτικά)
•Πηγές Χρηματοδοτήσεων-Επιχορηγήσεων της Αγροτικής Επιχείρησης
•Η ένταξη της Αγροτικής Επιχείρησης σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα
(Νέο ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα Leader, κτλ.)

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για τις λεπτομέρειες παρακολούθησης της παρουσίασης.