Πότε υποβάλω Αίτηση Τροποποίησης στο Σχέδιο Βελτίωσης ;

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
 Υποβάλλεται όταν κατά την υλοποίηση προκύψει τεκμηριωμένη αναγκαιότητα τροποποίησης για ουσιώδεις παρεκκλίσεις ή και μεταβολές από την Ατομική Απόφαση έγκρισης
 Υποβάλλεται όταν μέρος του Επενδυτικού Σχεδίου δεν έχει υλοποιηθεί και ο δικαιούχος επιθυμεί να παραιτηθεί αυτών των δαπανών.
Αν το μέρος του Έργου που υλοποιήθηκε κριθεί ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ατομικής Απόφασης έγκρισης η
Επένδυση ακυρώνεται και οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν επιστρέφονται
 Η πληρωμή θα γίνει μετα την έγκριση της ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ. Εδώ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις προθεσμίες το χρονοδιάγραμμα και τους κανόνες του ΠΑΑ.
 Εγκρίνεται από τον ΥΠΑΑΤ  Μετά από σχετική εισήγηση της ΕΥΕ ΠΑΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
1) Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ θα επιβραδύνει την πληρωμή του Επενδυτικού Σχεδίου γιατί θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο ,με όλες τις Αιτήσεις Θεραπείας- Ενστάσεις και τις Τροποποιήσεις και αφού ολοκληρωθούν όλες οι Προεγκρίσεις των Σχεδίων . ….ίσως τότε …..να να καθυστερήσουν σημαντικά οι πληρωμές !!! .Κάθε ένσταση θέλει καλή τεκμηρίωση και να γίνεται με περίσκεψη.
2) Η εγκριθείσα ενίσχυση καταβάλλεται στον δικαιούχο μετά την έγκριση της Αίτησης Τροποποίησης .
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Στην ΕΥΕ _ΠΑΑ
2. Την υποβάλλουμε πριν την πραγματοποίηση των δαπανών των αιτούμενων παρεκκλίσεων /μεταβολών
3. Συνοδεύεται με ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του Γεωπόνου Συμβούλου με πλήρη αιτιολόγηση για την παρέκκλιση /μεταβολή και συνυπογράφεται από τον Δικαιούχο και συνάπτονται όλα τα έγγραφα που τεκμηριώνουν το Αίτημα .
ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ .
1. Γίνονται δεκτές μέχρι τρεις (3) Αιτήσεις Τροποποίησης των Ατομικών Αποφάσεων έγκρισης Πράξης .
Δεν συμπεριλαμβάνεται σ αυτές η Αίτηση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ του χρόνου υλοποίησης μετά την λήξη των 12 μηνών και με την ολοκλήρωση κατ ελάχιστον του 20% του συνολικού επιλέξιμου Προϋπολογισμού .

ΠΟΤΕ ΑΠΟΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Όταν ξεπερνά τον Επιλέξιμο Προϋπολογισμό του Επενδυτικού Σχεδίου .
2. Όταν μεταβάλει σημαντικά το φυσικό αντικείμενο ώστε να το καθιστά μη λειτουργικό .
3. Όταν επηρεάζει την βαθμολογία ένταξης του καθεστώτος της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του δικαιούχου σε τρόπο ώστε η βαθμολογία που προκύπτει μετά την τροποποίηση του Σχεδίου να είναι χαμηλότερη από εκείνη που συγκέντρωσε η τελευταία πρόταση στην κατάταξη των «εν δυνάμει δικαιούχων » και ταυτόχρονα υπάρχουν επιλαχόντες .
4. Όταν επηρεάζει τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν πριν την υποβολή της Αίτησης Τροποποίησης .
5. Όταν επηρεάζει την σκοπιμότητα ,τη λειτουργικότητα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου .
6. Όταν κατά την διάρκεια παρακολούθησης της υλοποίησης ,στην περίπτωση που διαπιστώνονται από τα αρμόδια όργανα αποκλίσεις της εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου από τους όρους της απόφασης έγκρισης .
ΠΟΙΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ .
=> Λήψη της Οριστικής έγκρισης: π.χ. 1/3/2013
=> 1η Αίτηση Πληρωμής: Σε 12 μήνες ή όταν υλοποιήσουμε το 20% του Συνολικού Επιλέξιμου Προϋπολογισμού π.χ 1/3/2014
(Εδώ μπορώ να Αιτηθώ και να λάβω παράταση 6 μηνών) π.χ μέχρι 1/9/2014 .

Εδώ πρέπει να υποβάλω όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις όπως :
Περιβαλλοντική αδειοδότηση , Προσωρινή άδεια εγκατάστασης Κτηνοτροφικής μονάδας στο όνομα του δικαιούχου , άδεια χρήσης νερού ,άδεια ανόρυξης γεώτρησης ,άδεια δόμησης ,θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια ,Πράξη χαρακτηρισμού από Δασαρχείο, άδεια κυκλοφορίας του γεωργικού μηχανήματος στο όνομα του δικαιούχου ,Τριπλότυπο Δελτίο Διάθεσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Φυτωριακής επιχείρησης θεωρημένο από το ΚΕΠΠΥΕΛ .Βεβαίωση τήρησης των Κοινοτικών προτύπων ή /και των εθνικών προδιαγραφών
=> Τελική Αίτηση Πληρωμής : Σε 24 μήνες από την λήψη της Απόφασης Έγκρισης .π.χ 1/3/2015 .
Εδώ πρέπει να έχουμε υποβάλλει : άδεια εγκατάστασης Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης ,Άδεια Λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας ή φυτωριακής μονάδας ,Πιστοποιητικό ISO 22000/ HACCP

Παπακωνσταντίνου Δημήτριος
Γεωπόνος Σύμβουλος ( 6977 239 066)

Αφήστε μια απάντηση