ολοκληρωμένη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων: Δήμος Ανωγείων, στο Ρέθυμνο

Με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους στο περιβάλλον και να προστατευθεί η υγεία των κτηνοτρόφων, ο δήμος Ανωγείων, στο Ρέθυμνο, συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 με το έργο: «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων».

Από πλευράς της Ελλάδος εκτός από τον Δήμο Ανωγείων που είναι και επικεφαλής εταίρος του έργου, συμμετέχει και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης το οποίο αναλαμβάνει την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη σε θέματα ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης. Από Κυπριακής Πλευράς συμμετέχει η Κοινότητα Άχνας μια περιοχή με έντονα ανεπτυγμένη την κτηνοτροφία καθώς και Υπηρεσία Περιβάλλοντος Κύπρου.

Βασικός στόχος του έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσής τους στο περιβάλλον, να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και ευζωίας των ζώων, να προστατευθεί η υγεία κτηνοτρόφων, κατοίκων της υπαίθρου και φυσικά καταναλωτών και να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τα καλλιεργήσιμα εδάφη της διάθεσης στη γεωργία των επεξεργασμένων αυτών αποβλήτων.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

  • Καταγραφή ποσοτική και ποιοτική των κτηνοτροφικών μονάδων και των αποβλήτων που παράγουν στα διοικητικά όρια των εμπλεκόμενων Δήμων.
  • Καταγραφή των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ασφάλεια και υγιεινή των ανθρώπων (κτηνοτρόφων, κατοίκων της υπαίθρου, καταναλωτών) και στο επίπεδο ζωή των ζώων (ευζωία) σε σχέση με το υπάρχον σύστημα διάθεσης/διαχείρισης των αποβλήτων.
  • Ο σχεδιασμός ενός συστήματος κεντρικής διαχείρισης (συλλογής και επεξεργασίας) και η υλοποίησή του για κάθε Δήμο.
  • Ο σχεδιασμός ενός συστήματος επί τόπου διαχείρισης για μικρές ή/και απομονωμένες κτηνοτροφικές μονάδες.
  • Ο σχεδιασμός εναλλακτικών λύσεων βελτίωσης των υποδομών των στάβλων ώστε να διευκολυνθεί η συλλογή των αποβλήτων και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων.
  • Ο σχεδιασμός ενός συστήματος προώθησης των επεξεργασμένων αποβλήτων και υπολειμμάτων στη γεωργία.
  • η ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής/μικροβιολογικής παρακολούθησης αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού συστήματος διαχείρισης και υλοποίηση του και στους δύο Δήμους.
  • η Μεταφορά των ολοκληρωμένων και λειτουργικών συστημάτων σε οντότητες διαχείρισης και συνέχισής τους όπως ορίζει και η φιλοσοφία του παρόντος χρηματοδοτικού μηχανισμού.
  • η βέλτιστη διαχείριση των πόρων του έργου και η μέγιστη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο άλλων φορέων όπως οι εμπλεκόμενοι Δήμοι.

Αφήστε μια απάντηση