Διαβούλευση για τα ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Για την υποβολή Σχεδίου Βελτίωσης γεωργός νοείται:

α) το φυσικό πρόσωπο που έχει κύριο ταμείο ασφάλισης τον ΟΓΑ και συγχρόνως αντλεί τουλάχιστον το 30% του ατομικού του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής του,

ή

β) το φυσικό πρόσωπο που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα, αντλεί τουλάχιστον το

30% του ατομικού του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσης του και συγχρόνως είναι μικροεπαγγελματίας, μόνιμος κάτοικος:

i) δημοτικών ή Κοινοτικών διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων

ii) ορεινών οικισμών κατά την έννοια της οδηγίας 85/148 ΕΟΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων

iii) μικρών νησιών πληθυσμού μέχρι 3.100 κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή

Περισσότερα εδω 

Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο γεωργό για να  ενισχυθεί απο Σχέδιο Βελτίωσης   στο πλαίσιο του καθεστώτος,

την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης,

πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

1) Αξιοποιείται κατ’ ελάχιστον το έτος απογραφής και το τρέχον ημερολογιακό έτος της

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

2) Έχει το έτος απογραφής ή την τελευταία 3τία μέσο όρο ελάχιστης έντασης εργασίας:

– 0,50 ΜΑΕ εφόσον χωροθετείται στο ηπειρωτικό τμήμα της Επικράτειας, ή

– 0,25 ΜΑΕ εφόσον αξιοποιεί αποκλειστικά αροτραίες καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά,

κτηνοτροφικά φυτά κλπ), ή

– 0,25 ΜΑΕ εφόσον χωροθετείται στο νησιωτικό τμήμα της Επικράτειας μη

συμπεριλαμβανομένων των νήσων Εύβοιας και Κρήτης,

3) Τεκμηριώνει με το υποβαλλόμενο επενδυτικό Σχέδιο Βελτίωσης ότι κατά την διάρκεια

των μακροχρονίων υποχρεώσεων θα έχει, τουλάχιστον ως μέσο όρο 3ετίας, ένταση εργασίας:

– 1 ΜΑΕ εφόσον χωροθετείται στο ηπειρωτικό τμήμα της Επικράτειας, ή

– 0,50 ΜΑΕ εφόσον αξιοποιεί αποκλειστικά αροτραίες καλλιέργειες (π.χ. σιτηρά,

κτηνοτροφικά φυτά κλπ), ή

– 0,50 ΜΑΕ εφόσον χωροθετείται στο νησιωτικό τμήμα της Επικράτειας μη

συμπεριλαμβανομένων των νήσων Εύβοιας και Κρήτης,

4) Πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που εφαρμόζονται στις υφιστάμενες πάγιες

εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίησή της, και

5) Κατέχεται νόμιμα από φυσικό πρόσωπο που:

α) είναι ενήλικο άτομο που δεν έχει συμπληρώσει το 60

 

ο έτος της ηλικίας του

,

β) έχει την ιδιότητα του γεωργού, όπως η έννοια ορίζεται στο Τμήμα Ι «του παρόντος παραρτήματος,γ) είναι αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως η έννοια ορίζεται στο Τμήμα Ι«

δ) διαθέτει την απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του επενδυτικού

Σχεδίου Βελτίωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25,

ε) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του άρθρου 31 της ΚΥΑ,

στ) δεν διώκεται για καλλιέργεια, κατοχή, εμπορία και διάθεση ναρκωτικών ουσιών,

ζωοκλοπή, καταστροφή του περιβάλλοντος και απάτη εις βάρος του δημοσίου ή έχει

καταδικαστεί για τα αδικήματα αυτά και μέχρι παρέλευσης τριετίας από την έκτιση της

ποινής του,

ζ) δεν του έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή δεν έχει παρέλθει τριετία από την

επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παραβίαση κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας

σχετικές με την υλοποίηση Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης και του Καν. (ΕΚ) 1782/2003

για την «γεωργικής πολιτικής

η) δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο του

εσωτερικού ή του εξωτερικού

 

 

Ορισμοί»Ορισμοί» του παρόντος παραρτήματος,Θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια της κοινής» όπως ισχύει κάθε φορά, και

η) δεν είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο του

εσωτερικού ή του εξωτερικού

Αφήστε μια απάντηση