Ερώτημα για κτηνοτροφικά απόβλητα της Ευαγγελίας Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:*

*-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων*

*-Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής*

*-Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης*

*Θέμα: Επιβάρυνση της Παμβώτιδας από απόβλητα πτηνοτροφείων*

Η επιβαρυμένη από συμβατικούς ρύπους λίμνη Παμβώτιδα βρίσκεται στα πρόθυρα
οικολογικής καταστροφής τον τελευταίο καιρό λόγω ανεξέλεγκτης απόθεσης
ζωικών αποβλήτων από πτηνοτροφικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής. Τελευταίο
κρούσμα της ρύπανσης είναι το Δ.Δ. Αμπελιάς του Δήμου Μπιζανίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, από τη λειτουργία των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων
παράγονται στερεά και ημιστερεά απόβλητα τα οποία προκαλούν δυσμενή
επιβάρυνση στο περιβάλλον, αφού εναποτίθενται σε πρόχειρα διαμορφωμένους
λάκκους σε χωράφια, δίπλα σε δρόμους και κανάλια πολύ κοντά στις όχθες της
λίμνης.

Να σημειώσουμε ότι στο Νομό Ιωαννίνων λειτουργούν περίπου
*850*πτηνοτροφικές μονάδας από τις οποίες οι
*560** *ανήκουν στο δυναμικό του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού <<Πίνδος>>, ο
οποίος και διαθέτει μονάδα επεξεργασίας και αδρανοποίησης των ζωικών
αποβλήτων.

Επειδή η διαχείριση των αποβλήτων κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης πρέπει να
εξασφαλίζει τη μείωση της ρύπανσης των νερών από νιτρικά, σύμφωνα με την
Οδηγία 91/676/ΕΟΚ περί <<προστ%C